English

פריט 47:

שפת הים ומצר הים, ביאור על הגדה דפסח, מאת רבי זאב וואלף אלטשולר ובנו רבי...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שפת הים ומצר הים, ביאור על הגדה דפסח, מאת רבי זאב וואלף אלטשולר ובנו רבי אליקום געציל. [רוסיה-פולין], תקפ"ו [1826]. נדיר.

ספר שפת הים ביאור על הגדה דפסח [עם הפנים] מאת רבי זאב וואלף אלטשולר, עם מיצר ים, מאת בנו רבי אליקום געציל. [רוסיה-פולין], תקפ"ו [1826]. מהדורה שניה ומורחבת של פירוש מיצר ים. נדיר.

מב דף. בדף השער "בברעסלויא" באותיות גדולות. נייר כחלחל. עם חותמות ב' מ' מרגליות, וחתימת "ליב מרגליות ראבין". ועם חותמת ועד החינוך בדרום אפריקה. רישומים רבים בפנים בכריכה ובדפי הפורזץ.

אוצר ההגדות 668.

כריכה פשוטה מחודשת, כתמים, קרעים והדבקות, פגמים וקיפולים בפינות, מצב בינוני.

מידות: 21 CM