English

פריט 5:

איגרת ברכות לחג הפסח בבריאות ונחת מכל הצאצאים. רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת שתי שורות ברכה בכתי"ק

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת מיוחדת וחשובה מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד, אל החסיד המפורסם רבי אהרן הלטובסקי ואודות החסיד הנודע רבי מאיר לעווין מגדולי חסידי קרלין. כולו ברכות לבריאות, להצלחה רבה ולנחת מכל יוצאי חלציו. 

'והנני בזה לברכו שיתברך ממקור הברכות והישיעות בכל מילי דמיטב בבריאה נכונה ושלימה ולקבל רוב נחת מכל יוצ"ח' וישלח השי"ת ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו לטובה ויחוג את חג המצות בדיצה ובחדוה ובכשרות כחפץ דוש"ט'

והרבי מוסיף בעצם כתב יד קדשו: לפלא שאינו כותב ממצבו ומה עימדו ויעזרהו הש"י שיהא רוחניות וגם גשמיות בלו"נ. בסוף הברכה הנדירה והאחרונה, חתימת יד קדשו במלואה של הרבי.

מכתבים מהרבי רבי אברהם אלימלך מקרלין הינם בנמצא, אולם נדירים ביותר מכתבים שהוא מוסיף עליהם מעבר לתיבה אחת או שתיים,   ובמכתב לפנינו הוא משלים שורות בתוספת פרטים ועניין ואחר מכן עוד מניף ידו בשנית בתוספת מרובה על הנכתב בברכות מאליפות יוצאות מלב טהור. 

הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין [תרנ"א-תש"ג] בן הרה"ק רבי ישראל [הינוקא] וממלא מקומו בעיר פינסק. צדיקי הדור הוקירוהו והעריצוהו ביותר. עמד בראשות ישיבות חשובות. מכל קצות הארץ נהרו לשמעו ובאו להיכלו. ביקר בארץ הקודש ארבע פעמים ובפעם האחרונה ניבא מפורשות על האסון הממשמש ובא על יהדות אירופה. בכל אופן, לא אבה להישאר בארץ ישראל וביכר להיות עם חסידיו שהיו בצר ובמצוק. נהרג על קידוש השם בי"ד חשון תש"ג.

מכתב מושלם על גבי ניר מכתבים רשמי של הרבי רבי אברהם אלימלך מקרלין. כתמים קלים. מצב טוב מאוד.

מידות: 12 x 20 CM

מידות: 12 x 20 CM