English

פריט 60:

מבלאי בגדי כהונה היו עושין למנורת התמיד. קיטל מהודר ומפואר, משיירי בגדי גדולי צדיקי החסידות

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בגד לבן – קיטל – לימים נוראים ולליל הסדר – טווי ביד אמן ובאופן מהודר, משולב עם שיירי בגדי תפארת כהונת צדיקי וקדושי עליונים, מגדולי רועי החסידות בדורות הראשונים, אשר לשמם ולזכרם תאוות נפש כל חי. 

בבגד משולב פיסת עטרה לראש צדיק, ממרן הרב הקדוש המפורסם רבי מנחם נחום מטשערנאביל בעל 'מאור עיניים',

ועמה בסמיכות, פיסת עטרה לראש צדיק, מעטרת טליתו של הרב הקדוש המפורסם רבי ברוך ממעזיבוז', נכד אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט הקדוש.

כן ארוגה ותפורה פיסה מאדרת שיער הקאלפיק שחבש לראשו הרב הקדוש המפורסם 'שר בית הזוהר' רבי צבי הירש מזידיטשוב, והיא ארוגה בבד שרוול הימין.

בצד שרוול הימין, ארוגה ומשולבת היטב, טוויה ומחוברת, פיסת שמיכה שהייתה ברשות ובשימוש הרב הקדוש המפורסם עטרת תפארת ישראל מרוז'ין,

ובמקטורן צוואר העליון, מעט שיירי בד מכיפת הקאלפיק של נכדו הרב הקדוש המפורסם הפחד יצחק מבאיאן

כך משולבים פריטי לבוש קודש, בגדי כהונה שהשתמשו בהם חמישה מגדולי צדיקי ורועי החסידות בכמה דורות הראשונים, עמהם עבדו עבודתם בסילודין, והספיגום בזיעת מצווה שעשו בייחודים עילאיים. 

חשיבות ומעלת בגדי קודש שעמם הלכו צדיקי הדורות, היא אך למותר. חסידים ואנשי מעשה ביקשו והידרו אחר בגדים שהתהלכו בהם צדיקי עליון, בפרט בקרב תלמידי הבעל שם טוב הקדוש וההולכים לאורו.

היו צדיקים שהביאו בעצמם מבגדיהם הישנים, לתלמידיהם אחריהם, באורח בולט ובהדגשה.
גם הרב הקדוש קודש הקדשים מבעלזא, היה טורח להביא לכל אחד ממשמשיו, מבגדי הקודש שהלך עמהם, קאפוטה, בעקיטשע, קאפטן או כל בגד אחר, והיה לו עבודה טמירה ונעלמה בזה.
כבר בגמרא ובראשונים, מצינו על חשיבות בגד צדיקים. ומקורות לכך החל מהגמ' במו"ק 'בגדי כהונה מכפרים' וכן כיוצא בזה במדרש שיר השירים רבה: בית מדרשו של רבי אליעזר היה עשוי כמין ריס ואבן אחת היתה שם והיתה מיוחדת לו לישיבה. פעם אחת נכנס רבי יהושע התחיל נושק אותה האבן ואמר האבן הזאת דומה להר סיני וזה שישב עליה דומה לארון הברית.
בלאי מכנסי כהונה והמייניהם [אבנטי בד] היו משמשין אחר שבלו, לפתילות להטיב את הנרות ובבחינה זו, להאיר ולהעלות נר תמיד. 

כל שיירי בדי הקודש מצדיקי החסידות המפורסמים, משולבים בבגד כמעין כפתורי בד, מובחנים ובולטים ביותר על פני הבד החדש ועטרות הכסף המפארות אותו. 
אישורים מפורטים ישלחו לכל המעוניין. 

[1] קיטל במידה בינונית. נאה ביותר. עם עטרות חדשות מכסף בשני הידיים, בהיקף הצוואר ומלפנים עד תחתיתו. מצב טוב מאוד.