English

פריט 9:

מעות קמחא דפסחא שנשלחו לרבי יוסף חיים זאננפעלד מאב"ד ראטטערדאם

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הג"ר דוב ארי' ריטטער אב"ד רוטרדם – שגילה את הזיוף בפולמוס הירושלמי קדשים – למרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים, ובו פירוט משלוח מעות למוסדות בירושלים וקמחא דפסחא. תרפ"ז. 

במכתב בכתב יד ובחתימת הגאון הרב ריטער, מגדולי התורה המפורסמים בהולנד, מציין ל'הרב הגאון העצום צדיק וחסיד מרן ר' יוסף חיים זאננענפעלד, את כל המוסדות הנתמכים.

הגאון הגדול רבי דוב אריה ריטער אב"ד ראטטערדאם [תרט"ו-תרצ"ו] מגדולי פוסקי ההלכה בהולנד ומהרבנים החשובים באירופה. היה זה שגילה בגאונותו העצומה את הזיוף המפורסם בירושלמי 'קדשים', ועמד על כך בקשרי מכתבים עם כל גדולי ופוסקי פולין וגאליציה. 

[1] ניר שורות. בכתב יד וחתום בכ"י ובחותמת. קיימת בנוסף חותמת ביד"ץ רוטרדם, מעבר לדף. נזקי מים שגרמו לדיו להיות דהוי בחלק מהכתב. מצב טוב. 

מידות: 15 x 21 CM

מידות: 15 x 21 CM