English

תפארת מיוחסים, סיון תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר לשון חכמים, לקט פירושי ראשונים על פרקים ומסכתות בש"ס. ליוורנו, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה,...
ספר לשון חכמים, לקט פירושי ראשונים על פרקים ומסכתות בש"ס. ליוורנו, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה,... ספר לשון חכמים, לקט פירושי ראשונים על פרקים ומסכתות בש"ס. ליוורנו, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק האישי של רבי אליהו לומברוזו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 2:
נר מצוה, א, מאת רבי יהודה סיד. שאלוניקי, תק"ע [1810]. עם הקדשה אישית בכתב יד...
נר מצוה, א, מאת רבי יהודה סיד. שאלוניקי, תק"ע [1810]. עם הקדשה אישית בכתב יד... נר מצוה, א, מאת רבי יהודה סיד. שאלוניקי, תק"ע [1810]. עם הקדשה אישית בכתב יד המחבר. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 3:
משפחת בירדוגו ! קרבן אהרן, הלכות איסור והיתר. מאת רבי אהרן מצמפלבורג. ווילהמרמרש, תע"ז [1717]....
משפחת בירדוגו ! קרבן אהרן, הלכות איסור והיתר. מאת רבי אהרן מצמפלבורג. ווילהמרמרש, תע"ז [1717].... משפחת בירדוגו ! קרבן אהרן, הלכות איסור והיתר. מאת רבי אהרן מצמפלבורג. ווילהמרמרש, תע"ז [1717]. מהדורה שנייה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 4:
רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, מיוחס לאדם הראשון. שאלוניקי, תר"ג [1843]. נדיר.
רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, מיוחס לאדם הראשון. שאלוניקי, תר"ג [1843]. נדיר. רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, מיוחס לאדם הראשון. שאלוניקי, תר"ג [1843]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
תהלים - אות הברית מאת רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה. איזמיר, תרכ"ו [1866]. מהדורה...
תהלים - אות הברית מאת רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה. איזמיר, תרכ"ו [1866]. מהדורה... תהלים - אות הברית מאת רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה. איזמיר, תרכ"ו [1866]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 6:
שו"ת תורת חיים, א-ג [בכרך אחד], מאת רבי חיים שבתי. שלוניקי, תע"ג-תפ"ב [1713-1722].
שו"ת תורת חיים, א-ג [בכרך אחד], מאת רבי חיים שבתי. שלוניקי, תע"ג-תפ"ב [1713-1722]. שו"ת תורת חיים, א-ג [בכרך אחד], מאת רבי חיים שבתי. שלוניקי, תע"ג-תפ"ב [1713-1722].

מחיר פתיחה:

500

פריט 7:
משאת משה, א. קושטא, תצ"ד-תק"ב [1734-1742]. מהדורה ראשונה, נדיר.
משאת משה, א. קושטא, תצ"ד-תק"ב [1734-1742]. מהדורה ראשונה, נדיר. משאת משה, א. קושטא, תצ"ד-תק"ב [1734-1742]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 8:
לבוש התכלת [ולבוש החור], מאת הגאון רבי מרדכי יפה, עם אליהו זוטא מאת רבי בנימין...
לבוש התכלת [ולבוש החור], מאת הגאון רבי מרדכי יפה, עם אליהו זוטא מאת רבי בנימין... לבוש התכלת [ולבוש החור], מאת הגאון רבי מרדכי יפה, עם אליהו זוטא מאת רבי בנימין וואלף ב"ר שמעון. פראג, תס"א [1701]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 9:
מעבר יבק, דיני וענייני אבילות ע"פ תורת הח"ן, מאת רב אהרן ברכיה ממודינא. מנטובה, שפ"ו...
מעבר יבק, דיני וענייני אבילות ע"פ תורת הח"ן, מאת רב אהרן ברכיה ממודינא. מנטובה, שפ"ו... מעבר יבק, דיני וענייני אבילות ע"פ תורת הח"ן, מאת רב אהרן ברכיה ממודינא. מנטובה, שפ"ו [1626]. מהדורה ראשונה. נידר.

מחיר פתיחה:

700

פריט 10:
שו"ת הב"ח. פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה, נדיר.
שו"ת הב"ח. פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה, נדיר. שו"ת הב"ח. פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 11:
ארבעה טורים, [ד]: חושן המשפט. ווילהרמרשדארף, תפ"ז [1727]. בכריכת עץ מחופה עור.
ארבעה טורים, [ד]: חושן המשפט. ווילהרמרשדארף, תפ"ז [1727]. בכריכת עץ מחופה עור. ארבעה טורים, [ד]: חושן המשפט. ווילהרמרשדארף, תפ"ז [1727]. בכריכת עץ מחופה עור.

מחיר פתיחה:

500

פריט 12:
פנים חדשות, חידושי הלכות מתשובת רבותינו האחרונים, מאת רבי יצחק ישורון. ונציה, תי"א [1651]. מהדורה...
פנים חדשות, חידושי הלכות מתשובת רבותינו האחרונים, מאת רבי יצחק ישורון. ונציה, תי"א [1651]. מהדורה... פנים חדשות, חידושי הלכות מתשובת רבותינו האחרונים, מאת רבי יצחק ישורון. ונציה, תי"א [1651]. מהדורה ראשונה. נדיר. עותק מיוחס! 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 13:
נחלת ראובן, פירוש על ההפטרות, מאת רבי ראובן הלוי סג"ל. פרנקפורט דמיין, תק"ל [1770]. מהדורה...
נחלת ראובן, פירוש על ההפטרות, מאת רבי ראובן הלוי סג"ל. פרנקפורט דמיין, תק"ל [1770]. מהדורה... נחלת ראובן, פירוש על ההפטרות, מאת רבי ראובן הלוי סג"ל. פרנקפורט דמיין, תק"ל [1770]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 14:
שו"ת כנסת יחזקאל מאת רבי יחזקאל קצנלבויגן אב"ד אלטונא – אלטונא, תצ"ב – מהדורה ראשונה...
שו"ת כנסת יחזקאל מאת רבי יחזקאל קצנלבויגן אב"ד אלטונא – אלטונא, תצ"ב – מהדורה ראשונה... שו"ת כנסת יחזקאל מאת רבי יחזקאל קצנלבויגן אב"ד אלטונא – אלטונא, תצ"ב – מהדורה ראשונה – חתימות והגהות

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
שו"ת הב"ח (הישנות) – פרנקפורט תנ"ז – מהדורה ראשונה – ווריאנט – הגהות בכתיבה אשכנזית...
שו"ת הב"ח (הישנות) – פרנקפורט תנ"ז – מהדורה ראשונה – ווריאנט – הגהות בכתיבה אשכנזית... שו"ת הב"ח (הישנות) – פרנקפורט תנ"ז – מהדורה ראשונה – ווריאנט – הגהות בכתיבה אשכנזית – הערה ביבליוגרפית מעניינת

מחיר פתיחה:

500

פריט 16:
פירוש הרא"ש והראב"ד פראג, תע"ה. מהדורה יחידה. עותק מיוחס
פירוש הרא"ש והראב"ד פראג, תע"ה. מהדורה יחידה. עותק מיוחס ספר פירוש הרא"ש והראב"ד ז"ח על משניות מסכת תמיד, בנדפס פעם אחת ויחידה בפראג תע"ה - .1724

מחיר פתיחה:

500

פריט 17:
סט הלכות רב אלפס. אמשטרדם, ת"ג [1643]. נדיר.
סט הלכות רב אלפס. אמשטרדם, ת"ג [1643]. נדיר. סט הלכות רב אלפס. אמשטרדם, ת"ג [1643]. נדיר.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 18:
[3] ספרים כרוכים יחד: אבן הבוחן ודרך הישר (זולצבך תס"ה), עמודיה שבעה (פראג, תל"ד) ותיקוני...
[3] ספרים כרוכים יחד: אבן הבוחן ודרך הישר (זולצבך תס"ה), עמודיה שבעה (פראג, תל"ד) ותיקוני... [3] ספרים כרוכים יחד: אבן הבוחן ודרך הישר (זולצבך תס"ה), עמודיה שבעה (פראג, תל"ד) ותיקוני שבת מלכתא (מהדורה לא מזוהה, עותק חסר):

מחיר פתיחה:

500

פריט 19:
דברי נב"א, מאת רבי נחמיה פייבל רושניז. אמשטרדם, תמ"ח [1688]. מהדורה ראשונה, נדיר.
דברי נב"א, מאת רבי נחמיה פייבל רושניז. אמשטרדם, תמ"ח [1688]. מהדורה ראשונה, נדיר. דברי נב"א, מאת רבי נחמיה פייבל רושניז. אמשטרדם, תמ"ח [1688]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 20:
דרך הקדש, מאת רבי אלכסנדר זיסקינד ב"ר שמואל זנויל. קיטן, תע"ח [1718]. מהדורה יחידה, נדיר.
דרך הקדש, מאת רבי אלכסנדר זיסקינד ב"ר שמואל זנויל. קיטן, תע"ח [1718]. מהדורה יחידה, נדיר. דרך הקדש, מאת רבי אלכסנדר זיסקינד ב"ר שמואל זנויל. קיטן, תע"ח [1718]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 21:
חידושי המהרש"א על התורה. הענא, תע"ז [1717]. מהדורה ראשונה, נדיר.
חידושי המהרש"א על התורה. הענא, תע"ז [1717]. מהדורה ראשונה, נדיר. חידושי המהרש"א על התורה. הענא, תע"ז [1717]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 22:
ספר אור ישראל – ספר קבלה שנחשד בשבתאות – פרנקפורט דאודר תס"ב – מהדורה ראשונה...
ספר אור ישראל – ספר קבלה שנחשד בשבתאות – פרנקפורט דאודר תס"ב – מהדורה ראשונה... ספר אור ישראל – ספר קבלה שנחשד בשבתאות – פרנקפורט דאודר תס"ב – מהדורה ראשונה – עם הדף הנדיר שנדפסה בו הסכמת בעל ה"סמיכת חכמים"

מחיר פתיחה:

600

פריט 23:
עזרת נשים, מאת רבי משה אבן חביב. קושטא, תצ"א [1731]. מהדורה ראשונה, נדיר.
עזרת נשים, מאת רבי משה אבן חביב. קושטא, תצ"א [1731]. מהדורה ראשונה, נדיר. עזרת נשים, מאת רבי משה אבן חביב. קושטא, תצ"א [1731]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 24:
חובת הלבבות, מאת רבינו בחיי. מנטובה, שי"ט [1559]. נדיר.
חובת הלבבות, מאת רבינו בחיי. מנטובה, שי"ט [1559]. נדיר. חובת הלבבות, מאת רבינו בחיי. מנטובה, שי"ט [1559]. נדיר.

מחיר פתיחה:

700

פריט 25:
בלתי מצוי בעולם! ראומה, מהדורה יחידה. קושטאנטינא שכ"ו. עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר.
בלתי מצוי בעולם! ראומה, מהדורה יחידה. קושטאנטינא שכ"ו. עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר. בלתי מצוי בעולם! ראומה, מהדורה יחידה. קושטאנטינא שכ"ו. עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 26:
כל בו, ספר פסיקה חשוב מתקופת הראשונים. ויניציה, שכ"ז [1567]. נדיר.
כל בו, ספר פסיקה חשוב מתקופת הראשונים. ויניציה, שכ"ז [1567]. נדיר. כל בו, ספר פסיקה חשוב מתקופת הראשונים. ויניציה, שכ"ז [1567]. נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 27:
נעים זמירות, פירוש על ט"ו שירי המעלות מאת רבי שמואל אריפול. קראקא של"ו [1576]. מהדורה...
נעים זמירות, פירוש על ט"ו שירי המעלות מאת רבי שמואל אריפול. קראקא של"ו [1576]. מהדורה... נעים זמירות, פירוש על ט"ו שירי המעלות מאת רבי שמואל אריפול. קראקא של"ו [1576]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 28:
שנים עשר דרשות, מאת רבי שמואל יודא קצנאילבוגן, כולל גם הספדים על מרן הבית יוסף...
שנים עשר דרשות, מאת רבי שמואל יודא קצנאילבוגן, כולל גם הספדים על מרן הבית יוסף... שנים עשר דרשות, מאת רבי שמואל יודא קצנאילבוגן, כולל גם הספדים על מרן הבית יוסף והרמ"א. ונציה, שנ"ד [1594]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

850

פריט 29:
קרבן אהרן, א-ב, פירוש לספר ספרא, מאת רבי אהרון אבן חיים. ונציה, שס"ט [-שע"א] [1609-1611]....
קרבן אהרן, א-ב, פירוש לספר ספרא, מאת רבי אהרון אבן חיים. ונציה, שס"ט [-שע"א] [1609-1611].... קרבן אהרן, א-ב, פירוש לספר ספרא, מאת רבי אהרון אבן חיים. ונציה, שס"ט [-שע"א] [1609-1611]. מהדורה ראשונה, נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 30:
משאת בנימן, שאלות ותשובות מאת רבי בנימין אהרן. קראקא, שצ"ג [1633]. מהדורה ראשונה. נדיר.
משאת בנימן, שאלות ותשובות מאת רבי בנימין אהרן. קראקא, שצ"ג [1633]. מהדורה ראשונה. נדיר. משאת בנימן, שאלות ותשובות מאת רבי בנימין אהרן. קראקא, שצ"ג [1633]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 31:
ספר השורשים. ויטנברג, 1589. נדיר.
ספר השורשים. ויטנברג, 1589. נדיר. ספר השורשים. ויטנברג, 1589. נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 32:
רבינו ירוחם. קושטא, רע"ו [1516]. מהדורה ראשונה, נדיר.
רבינו ירוחם. קושטא, רע"ו [1516]. מהדורה ראשונה, נדיר. רבינו ירוחם. קושטא, רע"ו [1516]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

10000

פריט 33:
טוב טעם, מאת הרב אליהו האשכנזי. בזל, רצ"ט 1539. נדיר.
טוב טעם, מאת הרב אליהו האשכנזי. בזל, רצ"ט 1539. נדיר. טוב טעם, מאת הרב אליהו האשכנזי. בזל, רצ"ט 1539. נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 34:
Dictionarium Hebraeum, מילון עברי עם תרגום לועזי. באזל, 1564. מהדורה שניה. נדיר.
Dictionarium Hebraeum, מילון עברי עם תרגום לועזי. באזל, 1564. מהדורה שניה. נדיר. Dictionarium Hebraeum, מילון עברי עם תרגום לועזי. באזל, 1564. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 35:
נדיר בנדירים!
נדיר בנדירים!  לחם סתרים. ביאור על דניאל וחמש מגילות. מהדורה ראשונה ויחידה! ויניציאה שס"ח.

מחיר פתיחה:

800

פריט 36:
עותק נדיר ביפיו! שלם בכל מיני שלמות! משנה תורה לרמב"ם, א-ב. ונציה, ש"י-שי"א [1550-1551]. המהדורה...
עותק נדיר ביפיו! שלם בכל מיני שלמות! משנה תורה לרמב"ם, א-ב. ונציה, ש"י-שי"א [1550-1551]. המהדורה... עותק נדיר ביפיו! שלם בכל מיני שלמות! משנה תורה לרמב"ם, א-ב. ונציה, ש"י-שי"א [1550-1551]. המהדורה ההיסטורית המפורסמת שהובילה לשריפת התלמוד בשנת שי"ד [1553]. 

מחיר פתיחה:

25000

פריט 37:
ביאור בסוד ראש השנה כתב יד מרן הבן איש חי מבגדאד
ביאור בסוד ראש השנה כתב יד מרן הבן איש חי מבגדאד ביאור בעצם כתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" בסוד מעלת ראש השנה ובביאור 'יחיינו מקדם מיומיים אהי-ה' וענייני ראש השנה, ברוך ד' יום יום, דרך הדרוש והסוד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 38:
כתב-יד, שבעה עמודים, תשובה הלכתית להתרת עגונה, בכתב-יד קדשו ובחתימתו של מהר"ם חביב – הראשון...
כתב-יד, שבעה עמודים, תשובה הלכתית להתרת עגונה, בכתב-יד קדשו ובחתימתו של מהר"ם חביב – הראשון... כתב-יד, שבעה עמודים, תשובה הלכתית להתרת עגונה, בכתב-יד קדשו ובחתימתו של מהר"ם חביב – הראשון לציון רבי משה בן חביב, בעל "כפות תמרים" וגט פשוט" – תשובה שנדפסה בשו"ת גינת ורדים, עם שינויי נוסח מהנדפס - ירושלים, תנ"א

מחיר פתיחה:

3500

פריט 39:
העתק בכתב יד, קובץ פיוטים מאת פייטני צפון אפריקה, ובהם רבי יעקב אבוחצירא. [צפון אפריקה,...
העתק בכתב יד, קובץ פיוטים מאת פייטני צפון אפריקה, ובהם רבי יעקב אבוחצירא. [צפון אפריקה,... העתק בכתב יד, קובץ פיוטים מאת פייטני צפון אפריקה, ובהם רבי יעקב אבוחצירא. [צפון אפריקה, המאה ה-19].

מחיר פתיחה:

500

פריט 40:
שו"ת נודע ביהודה. עותק הגה"ק הנפש חיה רבי חיים אלעזר וואקס אב"ד קאליש
שו"ת נודע ביהודה. עותק הגה"ק הנפש חיה רבי חיים אלעזר וואקס אב"ד קאליש שאלות ותשובות נודע ביהודה, תניינא, ב' חלקים בכרך אחד. דפוס לעמברג, תרי"ח, העותק האישי של הגה"ק הנפש חיה, ראב"ד קאליש מגדולי גאוני פולין. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 41:
'צבי לצדיק' של הגה"ק פוסק הדור רבי מאיר אריק מטארנא
'צבי לצדיק' של הגה"ק פוסק הדור רבי מאיר אריק מטארנא ספר צבי לצדיק מהגאון רבי צבי הירש אב"ד בערלין, עותק חתום בחותם הגאון האדיר עמוד ההוראה רבי מאיר אריק אב"ד טארנא.

מחיר פתיחה:

600

פריט 42:
ספר צפנת פענח על הרמב"ם, עותקו האישי של הגאון האדיר המחבר 'הרוגוצ'ובער' עם הגהות בעצם כתב יד קדשו.
ספר צפנת פענח על הרמב"ם, עותקו האישי של הגאון האדיר המחבר 'הרוגוצ'ובער' עם הגהות בעצם כתב יד קדשו. ספר צפנת פענח על הרמב"ם מגאון הדור רבי יוסף ראזין מראגיטשאוו, דווינסק, עם ששה הגהות בעצם כתב יד קדשו של המחבר. לא נדפסו!

מחיר פתיחה:

4000

פריט 43:
גיליוני ספר הקדוש ישמח משה, הגהות בכתב קודש נכדו הגה"ק ייטב לב ובכתב יד הרב מלאפיש
גיליוני ספר הקדוש ישמח משה, הגהות בכתב קודש נכדו הגה"ק ייטב לב ובכתב יד הרב מלאפיש ב' גיליונות גדולים משני צידי דף אחד, מחידושי תורת הגה"ק האלוקי הישמח משה מאוהעל לימי הפסח המבורכים, עליהם הגהות ותיקוני נכדו ממשיך דרכו הגה"ק הייטב לב מסיגעט, וכן הגהות רבות מאוד מבעל כתב היד, נכדם הרה"ק רבי משה דוד מלאפיש.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 44:
ברכות לרפואה ולהצלחה בחתי"ק מרן מהר"י ט"ב מסאטמאר
ברכות לרפואה ולהצלחה בחתי"ק מרן מהר"י ט"ב מסאטמאר 'השם יתברך ירפאהו ברפואה שלמה במהרה וישוב לאיתנו ולתקפו' איגרת ברכות בעצם חתימת יד קדש מרן הרה"ק מהר"י ט"ב מסאטמאר עם תוספת בכתב ידו הטהורה. פרשת חיי שרה תשכ"א.

מחיר פתיחה:

3500

פריט 45:
איגרת חשובה וברכה בעצם כתי"ק מרן מסאטמאר ובחתימת ידו הטהורה בתכניתו לשוב לארה"ק כשירחם השי"ת ולא ירעו ולא ישחיתו
איגרת חשובה וברכה בעצם כתי"ק מרן מסאטמאר ובחתימת ידו הטהורה בתכניתו לשוב לארה"ק כשירחם השי"ת ולא ירעו ולא ישחיתו תכנית מרן הרה"ק והטהור מסאטמאר לשוב לארץ הקודש כשירחם השי"ת. נכתב בחורף תש"ז.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 46:
ספר ליקוטי אמרים תניא – זולקווא, אחר תקס"ה – מהדורה רביעית שנדפסה בחיי המחבר רבינו...
ספר ליקוטי אמרים תניא – זולקווא, אחר תקס"ה – מהדורה רביעית שנדפסה בחיי המחבר רבינו... ספר ליקוטי אמרים תניא – זולקווא, אחר תקס"ה – מהדורה רביעית שנדפסה בחיי המחבר רבינו בעל התניא

מחיר פתיחה:

1500

פריט 47:
כתב-יד, קונטרס שני מאמרים מאת כ"ק אדמו"ר הזקן מלאדי – העתקה בכתב-ידו של הגאון רבי...
כתב-יד, קונטרס שני מאמרים מאת כ"ק אדמו"ר הזקן מלאדי – העתקה בכתב-ידו של הגאון רבי... כתב-יד, קונטרס שני מאמרים מאת כ"ק אדמו"ר הזקן מלאדי – העתקה בכתב-ידו של הגאון רבי ישכר בער הורוויץ המו"ץ מליובאוויטש – מאמרים שחזר עליהם כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בערב חג השבועות תקצ"ו

מחיר פתיחה:

500

פריט 48:
'הנני מברך אותו ואת ב"ב בחג כשר ושמח בגו"ר. איגרת הקודש מהרבי הריי"צ מליובאוויטש בענייני ציבור וברכות לחג הפסח. תרצ"ו.
'הנני מברך אותו ואת ב"ב בחג כשר ושמח בגו"ר. איגרת הקודש מהרבי הריי"צ מליובאוויטש בענייני ציבור וברכות לחג הפסח. תרצ"ו. איגרת הרה"ק רבי יוסף יצחק – הריי"צ מליובאוויטש אל ש"ב החסיד המפורסם רבי עזריאל זעליג סלונים מירושלים, בענייני ציבור ובסופה ברכות מאליפות לחג פסח כשר ושמח. אוטוואצק תרצ"ו.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 49:
'חירות מדאגות בגשם וברוח' איגרת ברכות מאליפה מהרבי מליובאוויטש ביום הבהיר י"א ניסן תשל"ב.
'חירות מדאגות בגשם וברוח' איגרת ברכות מאליפה מהרבי מליובאוויטש ביום הבהיר י"א ניסן תשל"ב. איגרת ברכה ששלח הרה"ק הרבי מליובאוויטש לצעירי אגודת חב"ד בבני ברק ולנשי אגודת חב"ד בעיר בני ברק, בעצם יום הבהיר שלו – יום מלאות לו 70 שנה.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 50:
ברכות לפרנסה והצלחה 'בזה ובבא' ממרן החפץ חיים מראדין
ברכות לפרנסה והצלחה 'בזה ובבא' ממרן החפץ חיים מראדין מכתב ברכות וישועות בחתימת יד קודש מרן החפץ חיים הכהן הגדול רבי ישראל מאיר מראדין, למי שסייע בהפצת חיבורי תורתו. 

מחיר פתיחה:

8000