English

פריט 1:

ספר לשון חכמים, לקט פירושי ראשונים על פרקים ומסכתות בש"ס. ליוורנו, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה,...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר לשון חכמים, לקט פירושי ראשונים על פרקים ומסכתות בש"ס. ליוורנו, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק האישי של רבי אליהו לומברוזו.


ספר לשון חכמים, לקט מפירושי הראשונים על פרקים ומסכתות בש"ס.דפוס אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון, ליוורנו, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה ונדירה. עם חתימות רבי אליהו לומברוזו.

הפירושים המובאים בספר הם:
* פירוש הרא"ש והראב"ד על מסכת תמיד.
* פירוש הרא"ש על מסכת קינין ומידות.
* פירוש הראב"ד על שלש עשרה מידות.
* פירוש רבינו דוד [בונפיד] על פרק ארבע מיתות.
* תוספי הרא"ש על מסכת יבמות, כתובות, הוריות ושני פרקים אחרונים ממסכת סוטה, אשר לא נמצא בהם פירוש מרבותינו בעלי התוספות.
* פירוש הריטב"א על פרק חלק.
[2], כד, נט, ד, סה-קה דף. רישומי בעלות ו[2] חתימות רבי אליהו לומברוזו בדף השער, וחתימה נוספת ממנו בדף ההסכמות.

רבי אליהו לומברוזו (חי לפני כמאתים שנה) – מרבני תוניס, בן למשפחה שהגיעה לתוניס מוונציה. משפחה זו הייתה מעמודי התווך של הקהילה הפורטגזית של תוניס, ורבים מבניה נודעו כאנשי רוח, אנשי עסקים ואנשי השירות הדיפלומטי. רבי אליהו התמחה בהעתקת כתבי יד של ספרים, בעריכתם ובהכנתם לדפוס. בספר "דעת קדושים" (ליוורנו תקס"ט) הודה לו השד"ר רבי יעקב דוד יקותיאל הכהן על הכנת הספר לדפוס, ותיאור אותו במילים הבאות: "צורבא מרבנן החכם השלם והכולל בישראל להלל כמוה"ר אליהו לומברוזו נר"י מעיר ואם בישראל תונס". חלק מכתבי היד של רבי אליהו לומברוזו, הכוללים עותקים של ספרי קודש, גנוזים כיום בספריות ובארכיונים ברחבי העולם וחלקם יצאו לאור. בנוסף לכך, ניתן למצוא את חתימותיו של הרב אליהו במספר תקנות ומסמכים בתקנות קהל עדת הפורטוגזים בתוניס.

כריכה מחודשת, חורי עש, כתמים, מצב בינוני-טוב.