English

פריט 100:

מכתב פוליטי אנונימי בעניין הנהלת "כולל גליציה" שנשלח אל נשיא הכולל הגאון רבי יצחק ליב...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב פוליטי אנונימי בעניין הנהלת "כולל גליציה" שנשלח אל נשיא הכולל הגאון רבי יצחק ליב סופר, בעל "סופר מהיר", בנו של ה"כתב סופר" – קראקא תרנ"ב – במכתב מצוטטים דברי בקורת של "כ"ק אדומו"ר שליט"א משינאווע" ששמעם הכותב מפיו בעניין הנהלת "כולל גליציה"

במכתב דברי בקורת על כך שנשיא הכולל, הגאון הגביר האדיר, ר' יצחק ליב סופר מנהל את הכולל לבדו מבלי להתייעץ עם עוד שניים, ובכך מפר הוא את ההלכה הידועה שקופה מתחלקת בשלשה. במכתב מספר הכותב האנונימי בהרחבה על ביקורו בקרעניץ אצל האדמו"ר הגה"ק רבי יחזקאל הלברשטאם משינאווא, ועל דבריו בעניין הנהלת הכולל: "… איך יטה מדין מפורש בש"ע צדקה מתחלקת בשלשה, ובפרט בנידון זה שהוא דיני נפשות… ". בסיום מכתבו מציע הכותב לערב בעניין את "הרב הגדול מה"ו שמחה בער [מצישינעב] בן הרב הקדוש שליט"א [משינאווא], חתנו של כ"ק אדומו"ר הרב הקדוש [רבי יהושע] מבעלז".

המכתב לא חתום.

[1] דף. 29 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים ובסימני הקיפול. כתמים ובלאי. חלק מהקרעים מודבקים בנייר דבק.