English

פריט 11:

ארבעה טורים, [ד]: חושן המשפט. ווילהרמרשדארף, תפ"ז [1727]. בכריכת עץ מחופה עור.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ארבעה טורים, [ד]: חושן המשפט. ווילהרמרשדארף, תפ"ז [1727]. בכריכת עץ מחופה עור.


טור חושן המשפט, עם נושאי הכלים. דפוס הירש ב"ר חיים מפיורדא, ווילהרמרש דארף, תפ"ז [1727].

[1], שלד [צ"ל שלב], [6] דף. חתימות בעלים בדף השער. הודפס ע"פ מהדורת ברלין תס"ג.

כריכת עץ מחופה עור ומנותקת חלקית, שדרה פגומה, כתמים, מעט חורי עש, מעט הדבקות בצידי דפים, מצב בינוני.

מידות: 36 CM