English

פריט 12:

פנים חדשות, חידושי הלכות מתשובת רבותינו האחרונים, מאת רבי יצחק ישורון. ונציה, תי"א [1651]. מהדורה...

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פנים חדשות, חידושי הלכות מתשובת רבותינו האחרונים, מאת רבי יצחק ישורון. ונציה, תי"א [1651]. מהדורה ראשונה. נדיר. עותק מיוחס! 

ספר פנים חדשות, [אנציקלופדיה ל]פרטי הלכות טור, וחידושים על סוגיות הש"ס בבלי וירושלמי ולשונות הפוסקים, מאת רבי יצחק ב"ר אברהם חיים ישורון. דפוס [אנדריאה] וינדרמינה, ונציה, תי"א [1651]. מהדורה ראשונה ונדירה. חתימות רבי חיים יהודה אלגאזי, רבי דוד דבוטון ורבי אליעזר ב"ר יוסף בערגמאן. 

[4], קנט דף. מספר חתימות בעלים ובהם חתימת רבי דוד די בוטון ורבי אליעזר ב"ר יוסף בנימין ברגמן.

רבי חיים יהודה ב"ר שלמה אלגאזי (נפטר בעיר הקודש צפת בכ"ב באדר תע"ג 1713) – מחכמי איזמיר, "רב ועצום סבא קדישא מדוכה ביסורין… בעל שבט יהודה" (כן נכתב בהספד עליו בספר "דרכי שלום"). רבו של רבי משה דאנון. חידושים משמו הובאו בספריו אחיינו, הראשון לציון, רבי ישראל יעקב ב"ר יו"ט אלגאזי, "שארית יעקב" ו"שמע יעקב". כן מוספים חידושים שכתב בגיליונות ספריו בספרים "יצחק ירנן" ו"עיני דוד".

רבי דוד ב"ר יהודה די בוטון – מחבר ספר "יד דוד" (שאלוניקי תרי"ט ). הוציא לאור את ספרו של זקנו רבי אברהם די בוטון "מחזה אברהם" (שאלוניקי 1795).

רבי אליעזר ברגמן (תקנ"ט-תרי"ב, 1799-1852) – בנו של רבי יוסף בנימין אב"ד היידנהיים. תלמידם של אביו, של רבי אברהם ביהם בגונצנהאוזן ושל רבי אברהם וואלף האמבורגר, ותלמידו המובהק של רבי אברהם הלוי בינג. חתנו של ר' מנדל רוזנבאום מקהילת צל. עלה לארץ ישראל בשנת תקצ"ה (1835) וייסד את כולל הו"ד בירושלים ויצא כשד"ר כולל הו"ד וכולל הספרדים בירושלים. נפטר בברלין במהלך שליחותו, ועצמותיו הועלו לארץ ישראל בשנת תשל"ב (1972). השאיר אחריו כתבים רבים, מהם יצאו לאור חידושיו לש"ס, להלכות התלויות בארץ ושו"ת.

כריכה מחודשת, פגמים והדבקות בדף השער, פגמים קטנים במספר דפים, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.