English

פריט 15:

שו"ת הב"ח (הישנות) – פרנקפורט תנ"ז – מהדורה ראשונה – ווריאנט – הגהות בכתיבה אשכנזית...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת הב"ח (הישנות) – פרנקפורט תנ"ז – מהדורה ראשונה – ווריאנט – הגהות בכתיבה אשכנזית – הערה ביבליוגרפית מעניינת


למהדורת ספר זה נעשו שני סוגי שערים עם שני סוגי איורים. בשער שלפנינו נדפס מסגרת של זר ענפים ופרחים, ומעל המסגרת מצויירים מעין שני כרובים.

בדפי הספר כתובות מעל עשר הגהות. באחת ההגהות הערה ביבליוגרפית מעניינת. בסימנים קלד-קלה נדפסו תשובתיו של בעל הסמ"ע – רבי יהושע פלק כ"ץ אל הב"ח. במהדורה שלפנינו נדפס בטעות בסוף הסימנים הנ"ל החתימה "יואל" של הב"ח. על כך מעיר הכותב שזו טעות וצריכה להיות מודפסת חתימתו של בעל הסמ"ע – "פלק" (ואכן במהדורת אוסטרהא תקצ"ד נדפסו החתימות הנכונות).


[6], קו דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות ובלאי. הדפים הראשונים מנותקים חלקית.