English

פריט 152:

ש"ס זיטאמיר שלם! תלמוד בבלי, זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד. סט שלם עם כריכות עור מקוריות.

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ש"ס זיטאמיר שלם! תלמוד בבלי, זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד. סט שלם עם כריכות עור מקוריות.


נדיר בשלמותו ובאיכותו. 


סט תלמוד בבלי עם מפרשים. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ח-תרכ"ד [1858-1864] ותרכ"ז [1867].

[20] כרכים, 37-41 ס"מ, ככל הנראה חסר רק דף אחד ויחיד בכל הסט השלם. כמעט בכל המסכתות יש חותמות בעלות של ר' שלמה שטרן מסיגט:
* ברכות ומשניות סדר זרעים, תרכ"א-תרכ"ב 1861: [3], קכג, סב; סב דף.
* שבת, תרכ"ב 1861: [2], קצח, נג; צא דף. עם שני דפי שער.
* עירובין, תרכ"ב 1861: [1], קלה; כ; ג; פט-קלא דף.
* פסחים, חגיגה, תרכ"א 1861: [2], קמג, כה, [1], ו, קל-קעב; כח; ו, א דף.
* ראש השנה, יומא, סוכה, תרכ"ד 1864: [1], מח, רו-רכ; צה, ט, רכב-רל; עא, יט-כ, יד, ז, רל-רנז דף.
* ביצה, מועד קטן, מגילה, תענית, ושקלים (ירושלמי), תרכ"ד 1864: [1], נז, י, ו, ה-ח, קפב-רח; מו, ד, רעח-שג; מא, ו, קנז-רעח; לב, לא-לו, ו, קסט-קפב; יג דף, 38 דף.
* יבמות, סוטה, תרכ"ב 1862: [2], קנב, כב, ה, [1], נה, נט-ס, נח-נט, סא-סו; נא, יב דף.
* כתובות, תר"ך 1860: [1], קנו, כו, ל, ה, [1], סג-קמה דף.
* גיטין, נזיר, תרכ"ג 1863: [2], קכה [צ"ל קכג], כא, כ, יט-כא, קמד-רו; סח דף.
* קידושין, נדרים: [1], ק, יט, [1], ד, רו-רנד; צא, כא, [1], לח דף.
* בבא קמא, תרי"ח 1858: [1], קנב, כח, ב-סב דף. כרך זה גבוה משאר הכרכים וללא חותמת הבעלות של שלמה שטרן מסיגט.
* בבא מציעא, תרי"ט 1859: [1], קסו, כד, כד, ס-קנו דף.
* בבא בתרא, תרי"ט 1859: [2], רכב, מא, קנד-רנט דף.
* סנהדרין, תרי"ט 1859: [1], קלב, מז, רנז-רפב, [1], קנד-רנז דף.
* מכות, הוריות, עדיות, אדר"נ, מסכתות קטנות והלכות קטנות, תר"ך 1859: [1], לד, רפב-רפו, [1]; יט; יב, יד-יט, יט-סו; מה דף. עם שארית כתמי עובש בסוף הכרך.
* שבועות, עבודה זרה, תרכ"ז 1867: [1], עב, רפז-שלב; [1], צט, [1], יד, של-שעח דף.
* זבחים, מנחות והלכות קטנות, תר"ך 1859: [1], קלג; [2], קיח [דף קיז חסר]; סג-פח דף.
* חולין, תר"ך 1860: [2], רכג, מד, ה, רנה-שנב, [שנה]-שעט דף. [יתכן ודפים שנג-שנד חסרים]. עם שארית כתמי עובש בתחילת הכרך ובסופו.
* בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, משניות קינים, תמיד, משניות מדות, תרכ"א 1860. בסופו על נייר כחלחל, הלכות בכרות וחלה לרמב"ן: [1], פז, לז; לה; לא; מה, ה; [1], פח דף.
* נדה ומשניות סדר טהרות, תרכ"א 1861: [1], קז, יח; קלח דף.
למסכתות בראשי הכרכים ולמסכתות עבודה זרה ומנחות שני דפי שער. בחלק מהמסכתות נוסף החיבור "מאיר נתיב" מאת הגאון רבי שבתי הכהן.

הדפוס החשוב והמיוחס של צדיקי משפחת שפירא, הוקם בסלאוויטא בידי הרה"ק רבי משה שפירא בנו של ציס"ע רבי פינחס מקאריץ, ונחשב לאחד מבתי הדפוס המיוחסים והנשגבים, הן בשל איכות האותיות, הדפים והגיליונות והמלאכה המפוארת והמעולה שיצאה לאור מבית דפוס חשוב זה, הן בשל ייחוס בעליו הקדושים מהמשפחות המפוארות בכרם בית ישראל, והן בשל החשיבות שייחסו לו צדיקים, חסידים ואנשי מעשה באמרם כי גם אותיות העופרת והגלופות נעשו בטהרה ובקדושה מיוחדת.
בית הדפוס שנסגר בעקבות ההלשנה המפורסמת ומאסר האחים הק', הוקם מחדש בעיר זיטאמיר בשנת תר"ז, ע"י נכדי הרב מסלאוויטא.
מוחזק ומפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה בכל העניינים. צדיקי עליון מכל החצרות השגיבו מאוד שבח בית דפוס זה.

הדבקות בעובי הכריכה ועל גבי רובן שמות המסכת, פגמים קלים בחלק מהכריכות, חורי עש, כתמים, מצב טוב.