English

פריט 155:

שלשה עמודים בכתב ידו של הגאון הגדול רבי אשר אב"ד קרלסרוא, בנו של בעל ה"שאגת...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלשה עמודים בכתב ידו של הגאון הגדול רבי אשר אב"ד קרלסרוא, בנו של בעל ה"שאגת אריה" – מתוך פלפול שנשא בדרשת שבת שובה בעניין "טומאה הותרה בציבור"


הפלפול שלפנינו נדפס לראשונה בסוף ספר "גבורת ארי" על מסכת יומא בפיוטרקוב תרס"ז. הספר הובא לדפוס על ידי בעל ה"חפץ חיים" שהיה המו"ל הראשון של הספר. לפנינו הסעיפים ז-ט ששרדו מכתב-יד המחבר מתוך הפלפול הארוך.

בהקדמה לספר "גבורת ארי" על יומא, שנדפס לראשונה בתרס"ז, מאריך בעל ה"חפץ חיים" לספר בפרוטרוט על כל גלגולי כתב היד של הספר, מיום שנמסרו על ידי "הגאון הגדול ר' אשר זצ"ל" בשנת תקצ"ו, עד הימסרו לידיו בשנת תרס"ז.

אוטוגרפים של רבי אשר נדירים הם ביותר. רובם אבדו ולא שרדו עד לימינו.

הגאון הגדול רבי אשר לב גינצבורג-ואלרשטיין (תקי"ד-תקצ"ז), היה בנו ותלמידו המובהק של אביו בעל ה"שאגת אריה". מטל ילדותו התגלו בו כשרונות אדירים. "והעיד אביו זצ"ל עליו בפני כל, שיש לבנו לב חריף בתורה יותר ממנו" (מתוך הסכמת רבי גדליה ממיץ אב"ד באדינגהיים, לגבורות ארי על תענית, וילנא תרכ"ב). בהגיעו לגיל בר מצוה אמר עליו אביו הגדול: "בני אשר, באשר שידעתיך שיש לך שכל צח ואתה כלי מוכשר לתורת ה', חזק והיית לאיש גדול בתורה ובן חכם ישמח אב… יהיה לי כבוד ממך לאחר מותי בעולם האמת". מגיל 15 למד עמו אביו את כל מסכתות הש"ס (שם). משנת תקמ"ג כיהן כרבה של נידרוורן, ומתקמ"ה בערך כיהן כרבה של וואלרשטיין בבאווריה, ומתקס"ט כיהן עד סוף ימיו כאב"ד בקארלסרוא. בחלק משנותיו כיהן כ"רב המדינה" בווירצבורג ובבאווריה. בנוסף לגאונותו בתורה היה בקי גם בספרות גרמנית, צרפתית ואיטלקית.

[2] דף (3 עמודים כתובים). 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרע בשולי הדף השני לרוחבו, ללא פגיעה בטקסט.