English

פריט 16:

פירוש הרא"ש והראב"ד פראג, תע"ה. מהדורה יחידה. עותק מיוחס

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר פירוש הרא"ש והראב"ד ז"ח על משניות מסכת תמיד, בנדפס פעם אחת ויחידה בפראג תע"ה – .1724


העותק לפנינו, חתום בחתימת רבני אשכנז המוקדמים בהם הגאון רבי ליב מרצבך מדארף. רישומי בעלות נוספים לא ידועים.

מכיל מספר חיבורים מראשונים, שנדפסו פעם יחידה באופן ובצורה זו. מהרא"ש והראב"ד, מהריטב"א ומרבי דוד בונפיד תלמיד הרמב"ן. חלק מהפירושים שיוחסו כאן, הם מפי ראשונים אחרים.

[1], מח, [1], דף. שלם. עותק נאה עם שוליים רחבים וגדולים. בלאי קל. כתמים. נקבי עש. כריכה לא מקורית ישנה. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 27 CM