English

פריט 168:

'שיתברך האדם בעבורה' גיליון דף הספר הקדוש 'ערבי נחל' בעצם כתב יד המחבר

מחיר פתיחה: $4,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף גדול בכתיבת יד הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ הערבי נחל והלבושי שרד, מתוך חיבורו הקדוש והגדול 'ערבי נחל'.


גיליון ניר, דף גדול כתוב משני צדיו בכתב ידו הקדוש, המפואר ומסודר, של הגאון הקדוש רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל מחבר 'ערבי נחל' 'לבושי שרד' , בחיבורו על פרשת ראה.

בדבריו מאריך ומכביר בגודל מעלת הנותן צדקה.

הגאון הקדוש רבי דוד שלמה אייבשיץ [תקט"ו-תקע"ד] אב"ד סארקא, חרוסטקוב ועוד, ובאחרית ימיו בצפת. גאון מופלא שכל בית ישראל נשען על פסיקותיו בהוראה למעשה. סניגרון של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב התבטא אודותיו שזכה לגילוי אליהו.

[1] דף, 2 עמודים כתובים. 22*35 ס"מ.

פרשת ראה על התורה. קרעים קלים. נקב עש בודד. משוקם באמנות. מעט סימני מחיקות. מצב טוב.

מידות: 22 x 35 CM

מידות: 22 x 35 CM