English

פריט 171:

חידושי הרי"מ חושן המשפט, חלק ראשון, דפוס ראשון ווארשא תרמ"ו - 1886. עותק חתום בחותם...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חידושי הרי"מ חושן המשפט, חלק ראשון, דפוס ראשון ווארשא תרמ"ו – 1886. עותק חתום בחותם נכדו הקדוש המוציא לאור הרה"ק השפתי צדיק מפילץ.

בדף השער מופיעות חותמות בלעזית של הרבי הקדוש מפילץ בעל 'שפתי צדיק'.

חתימות נוספות של הגביר הנגיד מנחם מענדל ווידיסלאבסקי ממשפחת החידושי הרי"מ.

הרה"ק רבי פנחס מנחם אלעזר יוסטמן האדמו"ר מפילץ [תר"ח-תרפ"א, 1848-1921] מחבר ספר 'שפתי צדיק' בן בתו של הרה"ק בעל חידושי הרי"מ מגור וגיסו של הרה"ק בעל 'שפת אמת' מגור. אחר פטירת גיסו השפת אמת, פתח חצרו בפילץ ונחשב מגדולי אדמור"י פולין. נערץ בקרב צדיקי דורו והמוני חסידים נסעו להסתופף בצילו. נחשב מבעלי המופת בדורו וככל היוצא מפיו כן יעשה. חיבר את הספרים העמוקים 'שפתי צדיק' על התורה ועל המועדים וכן את הצוואות הקדושות המרטיטות, מלאות עבודת השי"ת ודרכי החסידות.

בקרב חסידי גור, נחשב לדמות קדושה ועילאית, היה הרב הישיש ביותר בכל פולין, בתקופתו. עסק בענייני קופת רבי מאיר בעל הנס, ובעניין אתרוגי ארץ ישראל, חברת מחזיקי הדת בפולין, היה מראשי המנהיגים ב"ועידת פטרבורג", ותמך בכל כוחו באגודת ישראל.

קלא דף. דפים פריכים ויבשים, אולם שלמים ללא פגיעות ברובם המכריע. כריכה בחלקה נפרדת, מודבקת, גם בשוליה, בדבק גס לא איכותי. מצב טוב.

32 ס"מ