English

פריט 172:

עותק הרה"ק האמרי אמת מגור. העיקרים וינציאה שע"ח. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק הרה"ק האמרי אמת מגור. העיקרים וינציאה שע"ח. מהדורה ראשונה.


ספר העיקרים – עץ שתול, וינציאה, שע"ח – מהדורה ראשונה. עותק חתום בחתימת יד קודש הרה"ק האמרי אמת מגור.
ספר העיקרים מרבי יוסף אלבו, עם ביאור "עץ שתול" לרבי גדליה ליפשיץ.

בדף השער חתימת יד קדשו של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור 'שייך לאברהם מרדכי אלטר מק' גור', החתימה נראית מוקדמת מאוד.

חותמות בעלות חשובות מהתקופה.

ונציה, שע"ח. דפוס ייואנו קיון. בתוכו שיר מאת רבי יהודה אריה ממודינה. הסכמות מרנן בעל עוללות אפרים, השל"ה הקדוש.

הרה"ק האמרי אמת מגור [תרכ"ו-תש"ח] בהרה"ק השפת אמת מגור. ראש גולת אריאל, ציס"ע. רבי רבבות נהו אחריו וקראו אחריו מקודש מקודש. גאוני וצדיקי הדור הכתירוהו כאלוף לראשם והיה מנהיג יהדות פולין בדורו. הקים את אגודת ישראל, עודד וחיזק ופיתח את לימוד הדף היומי, בית יעקב וייסד אלפי תלמודי תורה שהצילו את הנוער בין מלחמות העולם. עלה לירושלים וישב בה עוד ח' שנה. בניו הקדושים צדיקי בית גור.

קמו דף. בלאי נרחב ונזקי מים רבים בעיקר בדפים הראשונים. נקבי עש. כריכה מקורית מנותקת. מצב בינוני – טוב.
31 ס"מ.