English

פריט 18:

[3] ספרים כרוכים יחד: אבן הבוחן ודרך הישר (זולצבך תס"ה), עמודיה שבעה (פראג, תל"ד) ותיקוני...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[3] ספרים כרוכים יחד: אבן הבוחן ודרך הישר (זולצבך תס"ה), עמודיה שבעה (פראג, תל"ד) ותיקוני שבת מלכתא (מהדורה לא מזוהה, עותק חסר):


* ספר אבן הבוחן, משלים ודברי מוסר [מאת רבי קלונימוס ב"ר קלונימוס] עם תרגום דרך הישר [מאת ר' משה איזנשטאט]. דפוס אהרן בן אורי ליפמן מווין, זולצבאך, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה של התרגום.
נח דף. התרגום, דרך הישר, ביהודית-אשכנזית, באותיות צו"ר, מודפס מול אבן הבוחן.
קרע והדבקה בשולי דף השער.

* ספר עמודיה שבעה, דרושים מאת רבי בצלאל מלוצק. דפוס בני יהודה ב"ק, פראג, תל"ד [1674]. מהדורה שניה, נדיר. 
[88] דף. רישום בעלות בדף השער.

* תיקוני שבת מלכתא, על דרך הקבלה, ממהדורה לא מזוהה: ב-יז, כ-כב דף. מהדורה חסרה וללא דף השער. הטקסט חתוך בקצות הדפים, קרעים והדבקות.

עם חותמות רבי יעקב הלברשטאם אב"ד שטשאקאווע.

כריכת חצי עור פגומה, שדרה פגומה, כתמים, מצב בינוני.


מידות: 18 CM