English

פריט 2:

נר מצוה, א, מאת רבי יהודה סיד. שאלוניקי, תק"ע [1810]. עם הקדשה אישית בכתב יד...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נר מצוה, א, מאת רבי יהודה סיד. שאלוניקי, תק"ע [1810]. עם הקדשה אישית בכתב יד המחבר. מהדורה ראשונה.


נר מצוה א, על ספר המצות לרמב"ם, מאת רבי יהודה סיד. דפוס יוסף מולכו, שאלוניקי תק"ע. מהדורה ראשונה, עם הקדשת הרב המחבר.

[2], רך דף. עם הקדשת המחבר בפינה מקופלת בדף השער: "מנחת יהודה ממני המחבר היא שלוחה לגביר המרומם ג'יליבי מנחם הכהן הר"ו ישא ברכה מאת השם כיר"א [=כן יהי רצון אמן]. כ"ד החותם פה פיליבי יע"א… הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. הצעיר יהודה סיד".

רבי יהודה ב"ר מנוח סיד (נפטר בשנת תקע"ה 1815) – תלמיד מובהק של רבי ראובן בן יעקב אב"ד סופיא. רב בדובניצה ובקיוסטנדיל ומשנת תק"ס (1800) אב"ד בעיר פיליבי. בסביבות שנת תקס"ט (1809) עלה מבולגריה לארץ ישראל והתיישב בצפת. מחבר הספרים "אות אמת" (שאלוניקי, תקנ"ט), "נר מצוה" (ב' חלקים, שאלוניקי, 1810-1811).

כריכת חצי עור, כתמים, פינה מקופלת בדף השער ופגם קטן בדף, קרעים בדף האחרון. מצב טוב.

מידות: 32 CM