English

פריט 20:

דרך הקדש, מאת רבי אלכסנדר זיסקינד ב"ר שמואל זנויל. קיטן, תע"ח [1718]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דרך הקדש, מאת רבי אלכסנדר זיסקינד ב"ר שמואל זנויל. קיטן, תע"ח [1718]. מהדורה יחידה, נדיר.


ספר דרך הקדש, מורה דרכי לשון הקודש, מאת רבי אלכסנדר זיסקינד ב"ר שמואל זנוויל מק"ק מיץ. דפוס ישראל ב"ר אברהם [מיסניץ], קיטן, תע"ח [1718]. מהדורה יחידה ונדירה.

[2], נ דף. רישום וחתימת בעלים בדף השער, חותמת רבי יעקב הלברשטאם אב"ד שטשאקאווע.

כריכה פשוטה חצי בדף, בלאי והדבקות בשולי מספר דפים, מצב בינוני-טוב.


מידות: 18 CM