English

פריט 21:

חידושי המהרש"א על התורה. הענא, תע"ז [1717]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חידושי המהרש"א על התורה. הענא, תע"ז [1717]. מהדורה ראשונה, נדיר.


ספר חידושי מהרש"א, על פירוש רש"י על התורה והשגות על המזרחי, מלוקט מתוך ספריו חידושי הלכות וחידושי אגדות על ידי רבי צבי הירש ב"ר מאיר הכהן מקהילת זיטל. דפוס יאהן יאקאב באסאנג, הענא, תע"ז [1717]. מהדורה ראשונה ונדירה.

[2], פב דף. 24 ס"מ. עם חתימות בעלות. עם [2] הגהות בכתב יד, אחת מהן בכתב יד ספרדי – הקצה השמאלי של הערה זו נחתך בכריכה.

כריכה מחודשת, פגמים והדבקות בפינות דף השער ושני הדפים הראשונים עם פגיעה בטקסט, כתמים, קרע לרוחב אחד הדפים, פגם בפינת דף אחרון ללא פגיעה בטקסט, מצב בינוני-טוב.


מידות: 19 CM