English

פריט 22:

ספר אור ישראל – ספר קבלה שנחשד בשבתאות – פרנקפורט דאודר תס"ב – מהדורה ראשונה...

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אור ישראל – ספר קבלה שנחשד בשבתאות – פרנקפורט דאודר תס"ב – מהדורה ראשונה – עם הדף הנדיר שנדפסה בו הסכמת בעל ה"סמיכת חכמים"


דף שער מאוייר.

מחבר הספר הוא המקובל רבי ישראל ב"ר אהרן יפה אב"ד ור"מ שקלוב.

בחלקו הראשון של הספר, עד דף עו, נדפס "לימוד אצילות ופירוש מאמרי זוהר". ובחלקו השני סובב הוא על כל סימני שלחן אורח חיים לבארם על פי מאמרי הזהר וכתבי האר"י.

הספר ומחברו הואשמו על ידי הגר"י עמדין בשבתאות על פי כמה רמזים המופיעים בגוף הספר. אמנם בשנת תקל"ד הדפיס נכד המחבר ספר קבלה נוסף מאת זקנו בשם "תפארת ישראל", ובו טוען שידי זרים ומדפיסים שונים שלטו בכתבי זקנו, והם אלו ששתלו בשורותיו דברים שלא עלו על לב זקנו המחבר מעולם.

בספר "חמדת ימים", הנודע כספר שבתאי, העתיק קטעים שלמים מהספר שלפנינו.

בתחילת הספר נדפסו הסכמות רבות מאת גדולי אותו הדור. בעותק שלפנינו נדפס דף ז, דף נדיר שלא נכרך ברוב העותקים, ובו הסכמתו הנלהבת של הגה"ק רבי נפתלי כ"ץ בעל ה"סמיכת חכמים". על פי המסופר בדף הנ"ל ההסכמה הגיעה למחבר רק לאחר הדפסת הספר, ולכן נכרך רק בחלק קטן מהעותקים.

חתימות ורישומים בדף השער: "חנני אלקים במתנה גמורה מחמותי הצנועה… הגבירה מרת אסתר… "; "הקטן יהודא ליב בר"י… "; "לבהמד"ר אבערזי… ר' הילל".

[1], ז; קפז דף. 32 ס"מ. מצב כללי טוב. קרע בשולי דף השער, עם פגיעה בעיטורים. קרעים ובלאי בשולי הדפים האחרונים ובמספר דפים נוספים. כתמים ובלאי. כריכה חדשה.