English

פריט 24:

חובת הלבבות, מאת רבינו בחיי. מנטובה, שי"ט [1559]. נדיר.

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חובת הלבבות, מאת רבינו בחיי. מנטובה, שי"ט [1559]. נדיר.


ספר חובת הלבבות, מהרב החסיד רבינו בחיי ב"ר יוסף, מתורגם לעברית מאת ר' יהודה אבן תבון. . מנטובה, שי"ט [1559]. מהדורה רביעית, נדיר.

קג דף. חתימות בעלים בדף השער ובהם "ישראל בנימין במור"ר רפאל משה טוביה"

כריכה מחודשת מנותקת חלקית, כתמים, קרעים קצרים והדבקות, מצב בינוני-טוב.

מידות: 21 CM