English

פריט 25:

בלתי מצוי בעולם! ראומה, מהדורה יחידה. קושטאנטינא שכ"ו. עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר.

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בלתי מצוי בעולם! ראומה, מהדורה יחידה. קושטאנטינא שכ"ו. עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר.


ספר 'ראומה' על הלכות שחיטה ובדיקה, חיברו רבי נחשון וכתב היד היה אצל דון יוסף הנשיא, עם ביאורו של החכם רבי יצחק עונקינירא, עם ביאור דברי הרמב"ם. מהדורה יחידה, קושטאנטינא שכ"ו – 1566.

נדפס בקושטאנטינא בשנת שכ"ו. עותק שלם. חתום בחתימת ידו של הנשר הגדול רבי נתן אדלר רבו של מרנא החתם סופר.

הספר מהנדירים בין הספרים על הלכות שחיטה. מעולם לא היה במכירות פומביות בשלמותו. (עותק חסר הופיע פעם אחת ויחידה במכירה פומבית). 

בדף השער כיתוב 'זה הספר שייך להתורני המופלא כש"ת כהר"ר נתן במהר"ר שמעון אדלר כ"ץ ז"ל'.

הגאון הקדוש הנשר הגדול רבי נתן הכהן אדלר [תק"ב-תק"ס] נודע כבר בילדותו כמחונן וכבעל כשרונות נדירים ומשחר ילדותו התנהג בקדושה ופרישות. רבינו החיד"א קרא עליו את הפסוק "הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד". ייסד ישיבה בביתו בפראנקפורט ועמד בראשה. שם דבק בו בכל עוז רבינו מרנא החת"ם סופר, שנעשה לתלמידו המובהק וכינהו 'החסיד שבכהונה'. ביטוי מרעיד נוסף התבטא אודותיו "ותחסרהו מעט מאלקים". מקובל אלקי ובעל מופת מלומד בניסים.

[31] דף. מרבית הדפים לא ממוספרים בדפוס. חלק מהדפים כהים מאוד. כתמי זמן. מעט רישומים קלים. כריכת חצי עור מהודרת חדשה ונאה. מצב טוב מאוד.


מידות: 19.5 CM