English

פריט 26:

כל בו, ספר פסיקה חשוב מתקופת הראשונים. ויניציה, שכ"ז [1567]. נדיר.

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כל בו, ספר פסיקה חשוב מתקופת הראשונים. ויניציה, שכ"ז [1567]. נדיר.


ספר כל בו, דרא ביה כולא ביה, ספר מנהגים ודינים לכל השנה. דפוס זורזי די קבאלי, ויניציה, שכ"ז [1567]. נדיר.

ד, קנח דף, רישומים וחתימות בדף השער.

ספר ה'כל בו', ['כלבו'], הוא ספר פסיקה יסודי מאת גאון קדמון מתקופת הראשונים. הספר מוזכר פעמים רבות בבית יוסף, בשלחן ערוך וברמ"א. ישנם מספר השערות לגבי זהות מחברו, אך החיד"א, ב"שם הגדולים", ערך "כל בו", דחה השערות אלו וקבע כי מחברו אינו ידוע. הספר כולל ליקוטים רבים מתורתם של הגאונים והראשונים, ופעמים רבות, ליקוטים אלו הם המקור היחיד לדבריהם, משום שכתבי אותם גאונים וראשונים אבדו ולא הודפסו מעולם. המהדורה שלפנינו משנת שכ"ז [1567], הודפסה דף על דף על-פי מהדורת ויניציה ש"ז [1547].

ללא כריכה, פגם בשדרה, כתמים, חורי עש, קפלים בפינות בדפים בתחילת הספר ובסופו, מצב בינוני.

מידות: 28 CM