English

פריט 27:

נעים זמירות, פירוש על ט"ו שירי המעלות מאת רבי שמואל אריפול. קראקא של"ו [1576]. מהדורה...

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נעים זמירות, פירוש על ט"ו שירי המעלות מאת רבי שמואל אריפול. קראקא של"ו [1576]. מהדורה יחידה, נדיר.


ספר נעים זמירות, פשטים עמוקים על ט"ו שירי המעלות [עם הפנים] מאת רבי שמואל אריפול העיר הקודש צפת. דפוס יצחק פרוסטיץ, קראקא של"ו [1576]. מהדורה יחידה ונדירה.

לב דף. מתוך ספרו "מזמור לתודה" (ונציה של"ו).

הגאון רבי שמואל ב"ר יצחק אריפול – נולד בשאלוניקי. תלמיד המבי"ט, מחכמי צפת ומגדולי בעלי ההוראה בזמן מרן הבית יוסף ורבינו האר"י ז"ל. מחברם של ספרים רבים, ובהם: "זבח תודה" (קושטא של"ד לערך), "אגדת שמואל" (ונציה של"ו), "מזמור לתודה" על תהלים (ונציה של"ו) ו"לב חכם" על מגילת קהלת (קושטא שמ"ו).

כריכת עור חדשה מהודרת, שיקום פגמים וחורי עש עם פגיעה בטקסט, מצב טוב.

מידות: 18 CM