English

פריט 29:

קרבן אהרן, א-ב, פירוש לספר ספרא, מאת רבי אהרון אבן חיים. ונציה, שס"ט [-שע"א] [1609-1611]....

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קרבן אהרן, א-ב, פירוש לספר ספרא, מאת רבי אהרון אבן חיים. ונציה, שס"ט [-שע"א] [1609-1611]. מהדורה ראשונה, נדיר. עותק מיוחס.


העותק האישי של רבי ישראל בנימין ב"ר ישעיהו באסאן – ספר קרבן אהרן, ביאור על מדרש ספרא תורת כהנים [עם הפנים], שיצא לאור בחיי המחבר, רבי אהרון אבן חיים. הספר האחרון שהודפס בביתו של זואן די גארה. ונציה, שס"ט [-שע"א] [1609-1611]. שני חלקים בכרך אחד. מהדורה ראשונה, נדיר.

קלט, שב, [4] דף. 29 ס"מ. בדף השער חתימת רבי "ישראל בנימין בכמוהר"ר ישעיה באסאן". עם הגהות קצרות בודדות בכתב יד. עם רישום בלועזית על גבי הכריכה. תאריך סיום הדפסת הספר מופיע בקולפון שבדף האחרון.
אודות האיור מעבר לשער ראה אברהם יערי, "דגלי המדפיסים העבריים", ציור 35.

בראש הספר מובא ביאור נרחב, "מדות אהרן", על ברייתא דרבי ישמעאל 'בשלש עשרה מדות התורה נדרשת'.

רבי אהרן ב"ר אברהם אבן חיים (שט"ו לערך-שצ"ב, 1555-1632) – נולד בפאס שבמרוקו למשפחה שמוצאה ממגורשי ספרד. תלמיד אביו ותלמיד מובהק של רבי יוסף אלמושנינו. כיהן כדיין בפאס בבית דינו של רבי יהודה עוזיאל השני. לשם הדפסת ספריו "לב אהרן" ו"קרבן אהרן" עם "מדות אהרן", נסע לוונציה. לאחר שלוש שנים נסע מאיטליה למצרים, ומשם עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. חיבורים נוספים מאת המחבר נותרו בכתב יד.

ספרו "קרבן אהרן", שב והודפס במהדורות נוספות וזכה לתפוצה נרחבת כספר יסוד בביאור הספרא. 

זואן די גארה – עבד בתחילה בבית הדפוס של דניאל בומבירגי, ומשנת שכ"ד (1564) ניהל בית דפוס עצמאי ומפורסם בוונציה, העיר המרכזית של הדפוס העברי בתקופתו. הוא הדפיס עשרות רבות של ספרים עבריים ובית הדפוס שלו המשיך לפעול גם מספר שנים לאחר פטירתו. הספר האחרון שהודפס שם הוא הספר שלפנינו, 'קרבן אהרן', ובשל כך גדולה חשיבותו אצל האספנים והביבליוגרפים.

רבי ישראל בנימין באסאן (תס"א-תק"ן, 1701-1790) – מגדולי חכמי איטליה בעיר ריגייו, נודע גם כמשורר דגול, דרשן מוכשר ובקי במדעים. תשובותיו הובאו בספר "תודת שלמים" חלק ב (ונציה תק"א). הניח בכתב יד ספרים רבים.
אביו, הגאון הנודע רבי ישעיהו באסאן, היה רבו של רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל.

כריכת עור עם פגימות, כתמים, מעט הדבקות, מצב טוב.