English

פריט 3:

משפחת בירדוגו ! קרבן אהרן, הלכות איסור והיתר. מאת רבי אהרן מצמפלבורג. ווילהמרמרש, תע"ז [1717]....

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

משפחת בירדוגו ! קרבן אהרן, הלכות איסור והיתר. מאת רבי אהרן מצמפלבורג. ווילהמרמרש, תע"ז [1717]. מהדורה שנייה. עותק מיוחס.


ספר קרבן אהרן, מפתח לתורת החטאת לרבנו הרמ"א, מאת מאת רבי אהרן ב"ר אלעזר ליפמן מצמפלבורג. דפוס הירש ב"ר חיים מפיורדא, ווילהמרמרש, תע"ז [1717]. העותק של השד"ר רבי יעקב חי בירדוגו.

נו דף, 15 ס"מ. עם חותמת רבי יעקב חי בירדוגו, שד"ר כולל עיה"ק חברון, ועם חותמת אליעזר סירקיס.

רבי יעקב חי ב"ר יהודה בירדוגו (תרמ"ב-תשי"ד, 1882-1954) – ראש ישיבת "כתר תורה" בטבריה וממנהלי הקהילות היהודיות בחברון ובטבריה. תלמיד רבי משה מאיר חי אליקים. גורש עם בנו הבכור לאי קורסיקה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ועבר לגור אצל קרובי משפחתו במקנס שבמרוקו. בתום המלחמה חזר לארץ ישראל, ומונה כשד"ר קהילות חברון וטבריה ויצא לחו"ל בשנים תרפ"א, תרפ"ו, תרפ"ח ותרצ"א לאסוף תרומות לחיזוק הישוב היהודי ולטובת תלמוד התורה בטבריה. בזקנותו עלה לירושלים ולמד בבית הכנסת הנודע בשכונת אהל משה. הוציא לאור את הספרים "כתונות יוסף", "כנף רננים" לרב המשבי"ר, "מקוה המים" ו"מים עמוקים".

כריכה פשוטה, כתמים, חורי עש. מצב בינוני-טוב.