English

פריט 32:

רבינו ירוחם. קושטא, רע"ו [1516]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

רבינו ירוחם. קושטא, רע"ו [1516]. מהדורה ראשונה, נדיר.


ספר תולדות אדם וחוה וספר מישרים, מאת רבינו ירוחם בן משולם מפרובינציאה. קושטא, רע"ו [1516]. מהדורה ראשונה ונדירה.

רעב, קכב דף. ללא [14] דפי המפתחות, ודף אחרון חסר והוחלף בצילום. שיבושים במספור הדפים. עם הגהה אחת בכתב יד. חתימות בעלים בדף השער, ובדף שאחריו רישום על הקדשת הספר על ידי הגביר יחזקאל ראובן מנשה לבית מדרשו. 

אודות סמל המדפיס ר' יהודה ששון בבית הדפוס של שמואל נחמיאש בקושטא, המופיע בדף השער ובדף האחרון, ראה א. יערי, דגלי המדפיסים העבריים מס' 8.

על מנת לאפשר למדפיסים לגבות תשלום על הספר לאורך כל חודשי הדפסתו, בלא שיצטרכו להשקיע את מלוא עלות ההדפסה מראש, הופץ הספר במשך מספר חודשים, כקונטרסים נפרדים, שנלמדו בבתי הכנסת בשבתות.

לפריט צורף חומר על הגביר יחזקאל ב"ר ראובן מנשה מבאגדד.

כריכת חצי עור מפוארת, כתמים, חורי עד בשולי דפים קפד-קצא, דף אחרון הושלם בצילום, ללא דפי מפתחות, שולי מספר דפים שוקמו באופן מקצועי ללא פגיעה בטקסט, מצב טוב.

מידות: 29 CM