English

פריט 35:

נדיר בנדירים!

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

 לחם סתרים. ביאור על דניאל וחמש מגילות. מהדורה ראשונה ויחידה! ויניציאה שס"ח.

ספר 'לחם סתרים' ביאור מאת רבי יוסף טאיטצק רבם של האלשיך ורבי שלמה אלקבץ. ויניציאה שנת שסח – 1608. מהדורה ראשונה ויחידה. מהעותקים הנדירים ביותר. לא היה במכירות פומביות.

ביאור לחם סתרים מהרב הגדול רבי יוסף טאיטצק, הובא לבית הדפוס על ידי רבי שמואל ן' עמרם שהוסיף לו נופך מדיליה, ונדפס בבית הדפוס של זואן דגארא וביתו בויניציאה שנת שס"ח. 1608.

פוסק דורו והמקובל האלוקי רבי יוסף טאיטצק [רכ"ה-ש"ו] מגדולי המקובלים, הפוסקים וראש הישיבה בזמן שאחר גירוש ספרד. חברו ורעו של המהרלב"ח. הקים ישיבה אדירה בסלוניקי, בין תלמידיו, האלשיך הקדוש, המהרשד"ם, רבי שלמה אלקבץ, רבי אליעזר אשכנזי והדברי ריבות. מוזכר בספר הק' 'מגיד מישרים' לרבינו הבית יוסף רבי יוסף קארו, ומוזכר גם ב'בית יוסף'. הבית יוסף קרא אחריו 'אור ישראל וקדושו עטרת בני הגולה העומד לנס עמים ולצפירת תפארה'. חלק מהחוקרים מחשיבים בין תלמייו אף את הבית יוסף בעצמו. הרב חיד"א כתב עליו כי היה ראוי לחבר בעצמו את ספר שולחן ערוך. השיב לשאלות כל גדולי דורו, כמו הבית יוסף, כנזכר, הרד"ך, מהר"י בן לב ושו"ת בנימין זאב. היה בקיא עצום בקבלה. נפטר בקושטא.

כ דף. רישומי בעלות מהתקופה בכתב ספרדי בלתי מזוהה בדף השער. כתמי מים וזמן קלים. שמור היטב. משוקם קלות באורח אמנותי. כריכה חצי עור נאה וחדשה. מצב טוב מאוד.