English

פריט 36:

עותק נדיר ביפיו! שלם בכל מיני שלמות! משנה תורה לרמב"ם, א-ב. ונציה, ש"י-שי"א [1550-1551]. המהדורה...

מחיר פתיחה: $25,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק נדיר ביפיו! שלם בכל מיני שלמות! משנה תורה לרמב"ם, א-ב. ונציה, ש"י-שי"א [1550-1551]. המהדורה ההיסטורית המפורסמת שהובילה לשריפת התלמוד בשנת שי"ד [1553]. 

עותק שלם ומושלם, כולל הדפים החסרים בכל עותקי הספריה הלאומית וכולל הדפים הנדירים – הגהות מהר"ם פדואה ודברי הבלע בהקדמת המדפיס הנוצרי. 


משנה תורה, א-ב, בשלשה כרכים, מאת רבינו משה בן רבי מיימון הספרדי, הרמב"ם. עם המגדל עוז, המגיד משנה וההגהות מיימוניות, ועם הגהות מהר"ם פדואה. דפוס מארקו אנטונייו יושטינייאן, ונציה, ש"י-שי"א [1550-1551]. מהדורה חמישית, הנדירה והחשובה. בשלמות וביופי.

יצויין, כי העותקים השלמים שלפנינו כוללים הן את הדפים הנדירים שבתחילת הכרך הראשון, בהם נדפסו מפתחות וסימני ספר המצוות, דפים שאף אינם נמצאים באף עותק מעותקי מהדורה זו שבספריה הלאומית, והן את הדפים שבסוף הכרך האחרון, בהם נדפסו הגהות מהר"ם פדואה, החסרים בעותקים רבים של מהדורה זו. 

הנוסח בספר המצוות ובמשנה תורה, הוגה בדקדוק ע"י מהר"ם פדובה ובנו רבי שמואל יהודה קצנלנבוגן. מהר"ם פדאווה אשר טרח והשקיע מכספו בהדפסת מהדורה זו ציפה להתפרנס ממכירת הספרים, אך המדפיס הווניציאני יוסטיניאן, מתחרהו של בראגדין, גנב את הגהותיו של מהר"ם פדאווה, והדפיסן במהדורה זו שלפנינו, בוונציה, בשנים ש"י-שי"א, כפי שמתפאר בדף השער, אולם לא כרכם במרבית העותקים.
בעותק שלפנינו מופיעות ההגהות והוא נדיר ביותר ! מהדורה זו, נמכרה במחיר נמוך מעט. פרשה זו עוררה בשעתה סערה ומחלוקת גדולה.

הרמ"א בתשובותיו בשו"ת רמ"א סימן י', כתב בחריפות על עניין זה.

בעקבות המחלוקת ומריבת המדפיסים שיצאה מכלל שליטה, כאשר ההלשנה העיקרית הייתה על התלמוד שנדפס בדפוסו של יושטיניאן בין השנים ש"ו–שי"א [1546-1551], הועלו על המוקד בכיכר ברומא בראש השנה שי"ד ספרי התלמוד וספרים עבריים נוספים שהוחרמו מבתי היהודים ונשרפו בהוראת האפיפיור. בהמשך לשריפה זו בוצעו שריפות נוספות בערים אחרות ברחבי איטליה, ואף בכרתים ובקורפו, וכן מניעת המשך הדפסת ספרים וכתבי יד עבריים בויניציאה והמחוזות למשך 10 שנים. 

במהדורה שלפנינו עשה המדפיס יושטיניאן דבר אשר לא יעשה. לא זו בלבד שהדפיס בסוף הכרך האחרון חלק מהגהות מהר"ם פדואה בלא רשותו, אלא אף טרח להקדים להם דברי ליצנות והתקלסות בלשון מעורפלת, ואלו דבריו המחוצפים בכותרת שמעל ההגהות: "אלו הם התוספות שהוסיף וכתב מדעתו הרב מהר"ר מאיר מפדואה. בכתבו אמר המגיה עם היד פושטת אשר פשט ושלח ידו במלאכי אלהים בדפוס המיימוני של הבראגדין, והדפסנום פה כדי שכל חכם ותלמיד ילמוד ויעיין בהם. ואם טובות וישרות הם – יקיימם ויאשרם, ואם לאו – ישיג עליהם כראוי לפי שכלו, גם כי לכדי [לחינם] נכתבו וכמאן דליתי דמי, כי כל ארץ תימן ומערב הסכימו להעבירם מעל הספר, כי אם באולי מטעם שטעה הרב הנז'[כר], ואם מטעם שבא לבאר דברים יבינם אפילו בר בי רב דחד יומא".

חלקים א-ב, מופיעים בעותק שלפנינו בשלשה כרכים:
א, כרך 1 – כולל בראשו את ספר המצוות ולאחריו חלק: מדע – זמנים. ש"י [1550]: [4] מג, [1], כה-כו, א, י-רכח דף, 38 ס"מ. כלל ספר מצוות עם השגות הרמב"ן.  חתימת בעלים בדף השער. עם [2] הגהות למדניות בכתב יד, חתוכות בקצות הדפים. עם חותמת 'סאלם מרי עואץ' [Salem Moree Awad] ועיאץ ב"ר מתנא סעיד'. ועם רישום בעלות של 'סאלם עואץ מרי מתנא אל גבלי' שקנה את הספר מ'מרי סעי עואץ' בשנת תרפ"ו. 

א, כרך 2 – ספר נשים – קדושה. ש"י [1550]: רכט-שפט, [1] דף, 37 ס"מ. חורי עש ופינות פגומות שוקמו ברמה גבוהה ומקצועית. עם הגהה ארוכה בכתב יד החתוכה בקצה הדף. במספר דפים נעשו חיתוך מעל ומתחת לשורות מודפסות בקצה הדף, כך שניתן היה לקפל את המודפס לתוך הספר למנוע פגיעה בו עם חיתוך הדפים בכריכה החוזרת. רישום בלועזית בתחתית דף שפט.
ב – ספר הפלאה – שופטים. שי"א [1551]: [שצג]- תשסז, [5] דף, 41 ס"מ. חתימות ורישומים בדף השער, רישום בלועזית בדף תשסז. 


כתמי זמן, מספר קרעים והדבקות, כרוך בשלוש כריכות עור חדשות ומפוארות. מושלם. מצב טוב מאוד.