English

פריט 38:

כתב-יד, שבעה עמודים, תשובה הלכתית להתרת עגונה, בכתב-יד קדשו ובחתימתו של מהר"ם חביב – הראשון...

מחיר פתיחה: $3,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, שבעה עמודים, תשובה הלכתית להתרת עגונה, בכתב-יד קדשו ובחתימתו של מהר"ם חביב – הראשון לציון רבי משה בן חביב, בעל "כפות תמרים" וגט פשוט" – תשובה שנדפסה בשו"ת גינת ורדים, עם שינויי נוסח מהנדפס – ירושלים, תנ"א


לפנינו תשובה הלכתית בהתרת עגונה, כתובה כולה בכתיבת יד קדשו של אחד מגדולי הדור המפורסמים שבירושלים – הראשון לציון רבי משה בן חביב (מהר"ם חביב). בסוף התשובה שלפנינו באה חתימת יד קדשו של המחבר: "הצעיר משה ן' חביב". התשובה שלפנינו מלאה בסימני מחיקות וכן תיקונים מושתלים בין השורות, וקטעים שנוספו בשוליים לרוחב הגליון. יתכן ולפנינו מונחת הטיוטה של התשובה.

התשובה נדפסה בספר שו"ת "גינת ורדים" (קושטאנדינא, תע"ו) מאת רבי אברהם הלוי, מגדולי רבני מצרים, בחלק "אבן העזר", כלל ג, סימן טז. בתחילת התשובה המודפסת נדפס לפניה:
"תשובה מהרב הגדול מוה"ר משה ן' חביב על מעשה שהיה… ". בתשובה המודפסת ישנם הוספות ושינויים קלים מכתב היד המקורי שלפנינו.

"הראשון לציון" רבי משה בן חביב (תי"ד-תנ"ו), מסלוניקי שביון, מוצאו ממשפחות מיוחסות ממגורשי ספרד, מצאצאי ה"נימוקי יוסף" ומהרלב"ח. בגיל 15 עלה לירושלים ללמוד בישיבת "בית יעקב" בראשות רבי יעקב חגיז, ומאוחר יותר נישא לבתו של ראש הישיבה. לאחר שהתאלמן מאשתו הראשונה נישא לבתו של רבי יהונתן גאלנטי (אבי הרב המג"ן). מגיל צעיר היה בידידות גדולה עם ה"פרי חדש" וה"מחנה אפרים" ונשא ונתן עמם בהלכה. בשנותיו הצעירות שימש כשד"ר בטורקיה. בשנת תמ"ט, לאחר פטירת גיסו הראשל"צ רבי משה גאלנטי ("הרב המג"ן"), התמנה רבי משה לראשון לציון – לרבה הראשי של ירושלים – ולראש הישיבה. בבית דינו שימשו כדיינים מהרי"ט צהלון ורבי יעקב מולכו. חיבר חיבורים חשובים ביותר שהתקבלו בכל תפוצות ישראל. המפורסמים שבהם הם: "גט פשוט" על הלכות גיטין (שאף זכה והתחברו עליו פירושים והרחבות מכמה מגדולי הדור), "כפות תמרים" על מסכת סוכה, "יום תרועה" על מסכת ראש השנה, ושו"ת בהלכה "קול גדול" וספרים נוספים. מהר"ם חביב היה מרא דשמעתתא בענייני אבן העזר, בפרט בהלכות גיטין ועגונות שרבים הסתמכו על הכרעותיו. התשובה שלפנינו היא מתשובותיו החשובות והידועות בהלכות עגונות. בעל ה"משנה למלך", רבי יהודה רוזאניס, כותב עליו בהסכמתו לספרו "גט פשוט":
"זה ספר תולדות אדם הגדול בענקים, משה ספרא רבה דישראל, המלמד לאדם דעת משפטים ישרים ותורות, פעולת צדיק משה איש האלקים המאור הגדול הרב המופלא ריש מתיבתא דירושלים".

[4] דף (7 עמודים כתובים בכתב יד מהר"ם חביב). הדף הראשון כרוך הפוך (כלומר, מתחיל בעמוד השני). כרוכים עם 6 דפים נוספים (10 עמודים כתובים שלא זוהו על ידינו) בהם העתקות שו"ת בעניינים שונים באבן העזר. 22 ס"מ.

מצב טוב-בינוני. קרעים קלים בשולי הדפים, עם פגיעה קלה בטקסט בחלקם. בלאי. כתמי רטיבות. כריכת עור חדשה.