English

פריט 4:

רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, מיוחס לאדם הראשון. שאלוניקי, תר"ג [1843]. נדיר.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, מיוחס לאדם הראשון. שאלוניקי, תר"ג [1843]. נדיר.

זה זפרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך.  בשער מצויין שהספר מהווה "סגולה מועילה לראות בני בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו". דפוס סעדי הלוי אשכנזי, שאלוניקי, תר"ג [1843]. נדיר.

פא דף. עם דף מקופל בגודל [4] עמודים. כולל תרשימים, איורים וקמיעות. חתימות בעלים "משה פרידלאנד".

כריכת קלף, כתמים, קרעים זעירים והדבקות בשולי חלק מהדפים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 20 CM