English

פריט 40:

שו"ת נודע ביהודה. עותק הגה"ק הנפש חיה רבי חיים אלעזר וואקס אב"ד קאליש

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שאלות ותשובות נודע ביהודה, תניינא, ב' חלקים בכרך אחד. דפוס לעמברג, תרי"ח, העותק האישי של הגה"ק הנפש חיה, ראב"ד קאליש מגדולי גאוני פולין. 


בדף השער של החלק הראשון, חותמות בעלות 'חיים אליעזר וואקס אב"ד קאליש'. 3 חותמות בעלות בסך הכל. 


סימני כתמי מים נרחבים. 


הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר ווקס בעל 'נפש חיה' [תקפ"ב-תרמ"ט] בהג"ר אברהם יהודה וחתן הגה"צ רבי משה יוסף הלברשטאם אחי מרן הק' מצאנז. בזיווג שני חתן הגאון האדיר הישועות מלכו מקוטנא. רבה של טארניגראד בהמלצת הדברי חיים מצאנז. רבה של קאליש ולוחם ברפורמה ובמשכילי העיר. באחרית ימיו נהיה רבה של פיעטרקוב. בכל מקום שכיהן ברבנות, הקים ישיבה גדולה והעמיד תלמידים למאות. נחשב מגדולי רבני פולין. פעל כל ימיו למען ארץ ישראל, נשיא 'כולל פולין' ועסק רבות ביישוב הארץ ובענייני אתרוגי ארץ ישראל. מבין חתניו: הרה"ק רבי יוסף מאמשינוב. הגאון רבי לייבוש בערלינער חותנו של הגה"צ רבי מאיר אלטר בנו בכורו של מרן האמרי אמת מגור.

[6] א-לז, א-נג [2], חלק שני: [1] צ דף. כריכה מאוחרת שלמה. בלאי קל. כתמים וכתמי מים נרחבים. סימני פטריה. נקבי עש קלים. מצב טוב.