English

פריט 41:

'צבי לצדיק' של הגה"ק פוסק הדור רבי מאיר אריק מטארנא

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר צבי לצדיק מהגאון רבי צבי הירש אב"ד בערלין, עותק חתום בחותם הגאון האדיר עמוד ההוראה רבי מאיר אריק אב"ד טארנא.


בדף השער כתב יד 'זה שייך להרב הגאון המובהק מו"ה מאיר אריק האבדפה"ק יאזלאוויץ והגליל יצ"ו'. כמו כן מופיעות חותמות אחדות ממנו 'מאיר אראק אבד"ק טארנא'.

הספר ליווה את הגאון רבי מאיר אריק הן בשבתו ברבנות הארוכה ביאזלואוויץ והן ברבנות טארנא.

לספר מחובר 'בית צדיק' אותו כתב הגאון רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן מפלונסק, ויצא לאור בידי רבי אברהם נתן איילבערג בפיעטרקוב, תרס"ד. לספר הסכמת הגה"ק מאסטראווצע והגה"ק המהרש"ם מברעזאן.

הגאון האדיר רבי מאיר אריק ראב"ד יאזלאוויץ וטארנא [תרט"ו-תרפ"ו] מגדולי מורי ההוראה ופוסקי הדור, מכל העולם הריצו אגרות בהלכה לשולחנו והיה מעמודי ההלכה בכל הדורות ומגדולי המשיבים בגאליציה. חסיד צדיקי בית רוז'ין, טשורטקוב. ספריו 'מנחת פתים ואמרי יושר'.

[2] צו דף. דפים ישנים יבשים מעט. כריכה פגועה ישנה. כתמים ובלאי. רישומים שונים. מצב טוב.

מידות: 28 CM