English

פריט 43:

גיליוני ספר הקדוש ישמח משה, הגהות בכתב קודש נכדו הגה"ק ייטב לב ובכתב יד הרב מלאפיש

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ב' גיליונות גדולים משני צידי דף אחד, מחידושי תורת הגה"ק האלוקי הישמח משה מאוהעל לימי הפסח המבורכים, עליהם הגהות ותיקוני נכדו ממשיך דרכו הגה"ק הייטב לב מסיגעט, וכן הגהות רבות מאוד מבעל כתב היד, נכדם הרה"ק רבי משה דוד מלאפיש.


את הספר הק' ישמח משה, לרבינו הגה"ק מאוהעל, ערך נכדו ממשיך דרכו בקודש הגה"ק רבי יקותיאל יהודה ט"ב אב"ד ור"מ סיגעט, בסיוע חתנו הגה"ק רבי ישראל יעקב יוקל מוואלאווא ונכדו הקרוב הרה"ק רבי משה דוד אב"ד ור"מ מאדיאר לאפיש.

מחידושי מרן הישמח משה ליקוטי אור תורתו, וביניהם תורות וביאורים נפלאים לחג הפסח ועל ההגדה של פסח. ובתוכו מאמר על עבדים היינו, בביאור על פי פנימיות הדברים במהות העבדות והחירות. ביאורים נפלאים בדרוש ובחסידות. בתוך הדברים מאמר ארוך ונכבד על הגלות 'כי ידוע הגלות בבחינת הסתר אסתיר והגאולה בבחי' השגחה, עינא פקיחא. בעומק. רבינו הישמח משה מסיים דבריו העמוקים בביטוי: 'והבן'.

עליהם הגהות בעצם כתב יד קודש נכדו הייטב לב, שהגיה ותיקן בעריכת הספרים לדפוס, וכן הגהות נכדו הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים מלאפיש, שסייע עמו בעבודת הקודש בהדפסת הספר הק'.

סימנים רבים של עריכת הספר על גבי הגיליונות, מלבד ההגהות הקדושות של הייטב לב ונכדו, סימני מחיקה ורישום בצבע תכלכל, לאות ולסימן כי נעתקו הדברים ונבררו היטב, הדק היטב.

ההגהות הופיעו בדפוס כבר משולבות במהדורת הישמח משה שהוציא הייטב לב לאור.

הגאון הקדוש מופת הדור רבי משה טייטלבוים מאוהעל וספרו 'ישמח משה' [תקי"ט-תר"א] גאון ומקובל, בקי בכל חדרי תורה לעומקה ולרוחבה. איש אלוקים נשגב ונערץ, פועל ישועות לאלפי ישראל. מגדולי תלמידי מרן הרה"ק מלובלין 'החוזה'. ספרו הקדוש 'ישמח משה' על התורה ועל מסכתות הש"ס באגדה, על תהילים ותשובותיו 'השיב משה', מספרי היסוד בהלכה ובחסידות.

הגאון הקדוש מופת הדור רבי יקותיאל יהודה מסיגעט 'הייטב לב' [תקס"ח-תרמ"ג] ממשיך דרך זקנו ואביו הק' רבי אליעזר ניסן, חתן הרה"ק רבי משה דוד מטלאטשאווא, למד תורה ביגיעה בצל קדושת זקנו הישמח משה, מקורבו ואהובו. גילה לו סוד נסתרים והעניק לו מלא חפניים במדרגותיו הנעלות, לאין חקר אנושי. בימיו הגיעה חסידות סיגעט למימדים כבירים. מכל קצווי ארץ נהרו אליו לשמע תורתו ולהתענג בדיבוריו הלוהטים, להתעלות בתפילה ובעבודת ה' ולזכות לברכותיו הטהורות אשר מפיו לא שבו ריקם.

[1] גיליון ניר גדול ביותר, כתוב על ב' עמודים. כולו בכתב יד עורך ומסדר הספר, עליו הגהות ממרן הייטב לב והגהות רבות מנכדו מלאפיש. סימני כיתוב שונים. רישומים רבים. כתמים וכתמי זמן. בלאי בשוליים. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 27 x 42 CM

מידות: 27 x 42 CM