English

פריט 44:

ברכות לרפואה ולהצלחה בחתי"ק מרן מהר"י ט"ב מסאטמאר

מחיר פתיחה: $3,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'השם יתברך ירפאהו ברפואה שלמה במהרה וישוב לאיתנו ולתקפו' איגרת ברכות בעצם חתימת יד קדש מרן הרה"ק מהר"י ט"ב מסאטמאר עם תוספת בכתב ידו הטהורה. פרשת חיי שרה תשכ"א.

באיגרת הברכות כותב הרבי הק' מסאטמאר 'וישוב לאיתנו ולתקפו והשב כהנים לעבודתם בבריאות השלימות ויצליח בכל ענייניו בגו"ר ואך טוב וחסד ישכון באהליכם ויזכה לבשר בשורות טובות כל הימים כאשר עם לבבו ולב ונפש -מכאן כתב מרן מסאטמאר בעצם כתי"ק – ידידו הדו"ש באה"ר [=הדורש שלומו באהבה רבה] וחותם בחתימת יד קדשו במלואה ובשלמותה.

מרן הרב הקדוש והטהור רבי יואל מסאטמאר [תרמ"ז-תשל"ט] – רבן של ישראל וגדול מרבן שמו. מגדולי הדורות שהעניקו חמה בקומתם. מחולל ומשביר לכל מחנות צבאות ה' בכל קצווי תבל. לחם מלחמת ה' בגיבורים נגד מהרסי הדת. גאב"ד סאטמאר ולימים גאב"ד ירושלים עיה"ק וגאב"ד קרית יואל, עיר תהילה שבנה בעמלו הטהור.

[1] ניר מכתבים רשמי של הרבי מסאטמאר. סימני קיפול. הדבקה בשולים בדבק ניר. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 14 x 21 CM

מידות: 14 x 21 CM