English

פריט 45:

איגרת חשובה וברכה בעצם כתי"ק מרן מסאטמאר ובחתימת ידו הטהורה בתכניתו לשוב לארה"ק כשירחם השי"ת ולא ירעו ולא ישחיתו

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תכנית מרן הרה"ק והטהור מסאטמאר לשוב לארץ הקודש כשירחם השי"ת. נכתב בחורף תש"ז.


מכתב ארוך ביותר מחורף תש"ז, כולו בעצם כתי"ק מרן הרה"ק רבי יואל מסאטמאר בתשובה לענייני מסחר ובתוכו, שורות מתכנית הרבי מסאטמאר לשוב לארץ הקודש אם 'ירחם השי"ת שיהי' המצב בא"י בלי פחד ולא ירעו ולא ישחיתו'.

הרבי כותב לנאמנו הגדול הרבני החסיד רבי צבי פינחס הכהן מאשקאוויטש בעצה ובברכה אודות נסיעת החסיד לעניני מסחרו, מאריך ומרחיב בכל פרטי הנסיעה ובכל ענייני הכניסה למדינת ראמניה בשנת תש"ז. מרן מסאטמאר מציין בקדשו כי בימים טרופים אלו, צריכים ביותר
'סיעתא דשמיא בכל פסיעה ופסיעה'. מברכו בכל לבו הטהור בעצם כתב יד קדשו
'כי השי"ת יצליח דרכו ויזכה לבוא חזרה לאר"י בישועה שלימה'

בהמשך חושף צפונותיו ומספר
'אקוה להשי"ת ליסוע מכאן בספינה ההולכת בשושן פורים הבע"ל ישר לאר"י אך ירחם השי"ת שיהי' המצב בא"י בלי פחד ולא ירעו ולא ישחיתו ויהי' אפשרות שמה לעסוק בתורה ועבודה בלי בלבול הדעת עדי נזכה לראות במהרה בישועת כל ישראל ושמחתו'.

[1] ניר מכתבים רשמי מרביה"ק בשבתו בארץ ישראל, שנכתב בניו יורק בחורף שנת תש"ז. כולו עצם כתי"ק של מרן מסאטמאר. סימני קיפול. ללא כתמים. מצב טוב מאוד.