English

פריט 47:

כתב-יד, קונטרס שני מאמרים מאת כ"ק אדמו"ר הזקן מלאדי – העתקה בכתב-ידו של הגאון רבי...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, קונטרס שני מאמרים מאת כ"ק אדמו"ר הזקן מלאדי – העתקה בכתב-ידו של הגאון רבי ישכר בער הורוויץ המו"ץ מליובאוויטש – מאמרים שחזר עליהם כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בערב חג השבועות תקצ"ו


בסוף המאמר הראשון (ד"ה "במדבר סיני") נכתב: "מוגה היטב. נאמרה שבת פ' במדבר ערב שבועות תקצוא"ו לפ"ק בליבאוויטש" (ה/1). בסוף המאמר השני (ד"ה "צאינה וראינה") נכתב: "נאמרה שבת ערב חג שבועות תקפוא"ו לפ"ק בליבאוויטש" (בטעות המעתיק כתב בסוף המאמר השני תקפ"ו במקום תקצ"ו. אך אדמו"ר הצ"צ חזר על מאמר זה בתקצ"ו, ולא בתקפ"ו שכלל עוד לא כיהן אז כאדמו"ר. ראה חומר מצורף).

שני המאמרים נערכו ונדפסו בספר "ליקוטי תורה" לאדמו"ר הזקן, ע"י נכדו ה"צמח צדק" בשנת תר"ח. המאמר הראשון נדפס בתחילת פרשת במדבר, והמאמר השני נדפס שם במאמרי שיר השירים בד"ה "צאינה וראינה" (כא/1). 

הגאון החסיד רבי ישכר בער הלוי הורוויץ, מחשובי רבני חב"ד, כיהן כמו"ץ חשוב בעיירה ליובאוויטש בשנים תקצ"ג-תר"ב. היה ממקורביו של כ"ק אדמו"ר הגה"ק ה"צמח צדק" זי"ע. בצעירותו, לאחר נישואיו התיישב ביאנאוויטש, שם נהיה תלמידו המובהק של המרא דאתרא רבי יהודה ליב שניאורי (אחיו של בעל התניא, בעל "שארית יהודה"). עד לבואו לליובאוויטש כיהן כמו"צ בערים רוגוצ'וב וביחוב חדש, משם התכתב רבות עם רבותיו ה"צמח צדק" וה"שארית יהודה". עסק רבות בסידור גיטין. בתקופת מגוריו בליובאוויטש הרבה לשוחח בענייני הלכה עם רבו הצ"צ. רבנים רבים העדיפו לשלוח את שאלותיהם לפניו כדי שילבן את העניין עם הצ"צ ושישיב להם את תשובתו המדוייקת. רבים מהתכתבויות אלו נדפסו בגליונות "יגדיל תורה". 

ט דף. 18 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. העמוד הראשון מוכתם כולו. נקבי עש.