English

פריט 48:

'הנני מברך אותו ואת ב"ב בחג כשר ושמח בגו"ר. איגרת הקודש מהרבי הריי"צ מליובאוויטש בענייני ציבור וברכות לחג הפסח. תרצ"ו.

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת הרה"ק רבי יוסף יצחק – הריי"צ מליובאוויטש אל ש"ב החסיד המפורסם רבי עזריאל זעליג סלונים מירושלים, בענייני ציבור ובסופה ברכות מאליפות לחג פסח כשר ושמח. אוטוואצק תרצ"ו.

האיגרת נשלחה מעיר מגוריו של הרבי הריי"צ באותם שנים – אוטוואצק, עיר המרפא הסמוכה לווארשא – פולין. הרבי כותב לרבי עזריאל זעליג סלונים, קרוב משפחתו וחסידו מקורבו, נכד הרבנית מרת מנוחה רחל, המלצה אישית ל'ידידי ש"ב הרה"ח הנודע לתהילה, בטיב הנהגתו הישרה והכי נעלית בתורה ואוהב מישרים בעל מידות טובות אי"א מוה"ר ישראל משה שליט"א ברבש. והרבי מבקש את רבי עזריאל זעליג, כי יקרב את רבי ישראל משה בכל מיני קירוב בכל העניינים של הסתדרות.

המכתב מוקלד ועליו הניף הרבי הריי"צ את חתימת ידו, בבירור ובדיו חזקה וטובה. נשלח בג' ניסן תרצ"ו.

החסיד רבי ישראל משה ברב"ש [תרמ"ה-תשכ"ד] בן הרה"צ רבי דוד ברב"ש, שראשי תיבות אלו, 'בן רבי שניאור', לאות היותם נכדי הרב בעל התניא, אדמו"ר הזקן מליובאוויטש. אמו מרת מוסיא הייתה בתו של הרה"ק רבי שמריהו נח מבאברויסק בן הרה"ק מהרי"ל מקאפוסט בן הרה"ק הצמח צדק מליובאוויטש. רבי ישראל משה עלה לארץ הקודש והיה מחשובי חסידי חב"ד ליובאוויטש. בארץ הקודש התקרב גם להרה"ק מלעלוב. בשנת תשכ"ד, שנת פטירתו, הוציא לאור את הספר 'שמן למאור' מזקינו הרה"ק מבאברויסק. אחד מנכדיו הוא פרופ' גבריאל יצחק – גבי ברבש, מנכ"ל בית החולים איכילוב ומנכ"ל משרד הבריאות שנים רבות.

 [1] ניר מכתבים רשמי של הרבי הריי"צ מליובאוויטש עם תוספת הקלדה מעיר אוטוואצק. שיקום קל בצדדים, פגיעה קלה בטקסט. חתימה ברורה ואיכותית של הרבי הריי"צ. מצב טוב.

מידות: 24.5 CM