English

פריט 49:

'חירות מדאגות בגשם וברוח' איגרת ברכות מאליפה מהרבי מליובאוויטש ביום הבהיר י"א ניסן תשל"ב.

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ברכה ששלח הרה"ק הרבי מליובאוויטש לצעירי אגודת חב"ד בבני ברק ולנשי אגודת חב"ד בעיר בני ברק, בעצם יום הבהיר שלו – יום מלאות לו 70 שנה.

המכתב לצעירי חב"ד ונשי חב"ד בבני ברק. 'בנועם הנני לאשר קבלת מברק הברכה'. בסופו מוסיף הרבי שורות מוקלדות במכונה 'תשואות חן על הברכות. וכבר מילתיה אמורה בתוה"ק'

המכתב כולל ברכות מופלגות ששלח הרבי לרגל חג הפסח : ולקראת חג הפסח זמן חרותינו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתיתחירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח…מכל דבר המעכב עבודת ד' בשמחה ובטוב לבב.

בסופו של המכתב שמוקלד במכונת כתיבה וחלקו משוכפל, הוסיף הרבי בעטו את התיבות : בכבוד ו [– בברכת החג] וחתם את חתימת ידו הטהורה.

[1] ניר מכתבים של הרבי מליובאוויטש. מוקלד, עם תוספת תיבה וחתימה בכתי"ק. סימן מים של דפים שיצאו מבית הרבי מליובאוויטש. מצב טוב מאוד.

מידות: 28 CM