English

פריט 50:

ברכות לפרנסה והצלחה 'בזה ובבא' ממרן החפץ חיים מראדין

מחיר פתיחה: $8,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ברכות וישועות בחתימת יד קודש מרן החפץ חיים הכהן הגדול רבי ישראל מאיר מראדין, למי שסייע בהפצת חיבורי תורתו. 

על גבי ניר מכתבים רשמי, שולח מרן החפץ חיים, הכהן המברך את עמו ישראל באהבה, להנכבד ויקר ערך חובב תורה ולומדי' מוהר"ר איסר הכהן נ"י. כי כפי שכתב לו חתנו הרב רבי אהרן הכהן, שהוציא לאור את החוברת. 

מרנא הכהן הגדול מראדין כותב ומברך בלשונו הטהורה: בעד המצוה הגדולה והנשגבה הזאת [י]שלם ד' פעלו ותהי משכרתו שלמה מד' בזה ובבא ויהי ד' בעזרו להוסיף [או]מץ במעשי הצדקה והחסד עם לומדי תורה"ק גם לימים יבואו וזכות התורה יעמוד לו [ויפ]יק ד' עליו שפע חיים ושלום פרנסה והצלחה מרובה בכל עניניו וימלא כל משאלותיו לטובה [כח]פצו וכחפץ המכבדו ומוקירו – חתימת יד קודש מרנא החפץ חיים, בקולמוסו ובעטו: ישראל מאיר הכהן.

כן צירף מרן החפץ חיים את חותמתו לחתימת ידו. תאריך האיגרת אדר שני תרפ"ט. 

בשער קונטרס ציפת לישועה כתב חתנו של החפץ חיים כך: "המאמר הנוכחי מאת אדמו"ח [אדוני מורי חמי] החפץ חיים שליט"א נתפרסם בישראל לפני איזה עשרות בשנים. ומפני גזירת הצנזור מוכרח היה אדמו"ח שליט"א לצרפו לירחון "הפלס" אשר הופיע אז וכעת הוא נדפס בפעם הראשונה להפיצו בישראל."

[1] ניר מכתבים רשמי משנות הפ'. סימני קיפול ושחזור בלאי, מעט מהשוליים נפגע כולל מס' אותיות וחלקי תיבות שהבאנו בסגריים. מצב טוב. 

מידות: 22 x 29.5 CM

מידות: 22 x 29.5 CM