English

פריט 52:

'ממש הקים את אבי החפץ חיים שליט"א על רגליו לעת זקנותו'. מכתב נדיר מרבי ארי' ליב בן מרנא החפץ חיים. ראדין - וארשא, תרצ"א.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב נדיר בכתב יד רבי אריה ליב, בן מרנא החפץ חיים, ששלח לנדיב שהחיה והחזיק את אביו הגדול, לעת זקנותו ובזמן שתשו כוחותיו והאריך בכך ימיו. ווארשא – ראדין תרצ"א.

המכתב על גבי ניר מכתבים של רבי אריה ליב הכהן פופקא בן הרב חפץ חיים ווארשא, נשלח לנדיב הגדול ר' אברהם מייערס', בו מציין כי הרב הגדול המאור הגדול רבי יהושע – חתן אחותי [כנראה הכוונה לרבי יהושע לוינסון, מראשי הישיבה בראדין ומשגיח בה] שלח 29 דולר, שהיה סכום עצום בימים ההם, פדיון מכירת ספרי מרנא החפץ חיים, בארה"ב, ובו ציין שהכבוד והיקר מגיע לנדיב ר' אברהם.

רבי אריה ליב הכהן, מוקיר את הנדיב רבי אברהם על ביטולו ממסחרו בשביל תלמידי חכמים להביא להם הרוחה ומוסר את ברכותיו הרבות.

אולם: חושף וכותב רבי ארי' כי הנדיב רבי אברהם מייערס' החזיק ממש באופן אישי את מרנא החפץ חיים בשנותיו האחרונות לחייו, ולמרות שהיה מפורסם בכל קצוי תבל, ואולם די לו בקב של חרובין, 'מה אשבח את רום מעלתו על דברים נקלים בשעה שהשיאו לבו הנדיבה לבוא לעזר מר אבי הצדיק לתמכו לעת זקנתו ככלות כוחו בסכומים גדולים ממש הקים אותו על רגליו זכותו גדול מאוד הקב"ה ישלם שכרו הן בבריאות הגוף והון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. וחותם בשמו המלא אריה ליב בן הצדיק ר' ישראל מאיר הכהן.

[1] ניר מכתבים של רבי ארי' ליב. כולו בכת"י. מצב טוב מאוד.

מידות: 26.5 CM