English

פריט 55:

כתב-יד, שני עמודים בכתב-ידו של רבי אברהם בן הגר"א - מתוך חיבור לא ידוע -...

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, שני עמודים בכתב-ידו של רבי אברהם בן הגר"א – מתוך חיבור לא ידוע – לא נדפס

לפנינו שני עמודים בכתב ידו הנאה והמסודר של הגאון המופלא, רבי אברהם בן הגר"א. כתב היד נראה שריד מחיבור גדול שנכתב כמעין ספר ערכים על פי סדר הא"ב, ובו ליקוט על פי נושאים ממדרשים ומספרי קדמונים לא ידועים ומכתבי יד. הערכים בדף שלפנינו כולם שייכים לאות א', בהם הערכים: 'אשר' (בן יעקב), 'ארח חיים', 'אדם הראשון', 'אפרוחים', 'אמירה', 'אין דיבור אלא נחת', 'אשה חדשה'.

ברוב הערכים שלפנינו תוכן הדברים מלוקט ממדרשים וספרי קדמונים, כדוגמת: מדרש תלפיות, "מדרש רז"ל הביאו ר"ח וויטל זלה"ה בכ"י ידו הקדש", "רבינו אלעזר מגרמיזא בעל הרוקח בפירושו על התורה כ"י", "מדרש הביאו בעלי תוספות בפי' התורה", ועוד. שני הערכים האחרונים הובאו מספר "קרבן מנחה" לרבי ישראל יעקב חגיז (איזמיר תל"ה). בחלק מהערכים משולבים הערותיו של רבי אברהם בקצרה.

בערך האחרון "אשה חדשה" הוא מביא את דבריו של רבי יעקב חגיז שהתרגום על התורה המיוחס ליונתן בן עוזיאל אין זה כלל ממנו, אלא דברי התרגום "הם תוספתות לקוטות".

הגאון רבי אברהם מווילנא (תק"י/תקכ"ה-תקס"ט), בנו של הגאון מווילנא, גאון מופלג בנגלה ובנסתר. היה חתנו של הגאון רבי נח ליפשיץ – מינדעס. רבי אברהם היה יד ימינו ואיש סודו של אביו הגר"א, ולא זזה ידו מתוך ידו. לאחר פטירת אביו ערך והביא לדפוס חלק מחיבורי אביו, ואף כתב להם הקדמות ארוכות ומפורטות שהתפרסמו לדורות, וכן הוסיף בהם הגהות וביאורים. כמו"כ חיבר כמה חיבורים על ספרי אביו בנגלה ובנסתר כדי לבאר את קוצר דבריו. ספרו "סערת אליהו" נכתב בסערת רוחו בשנת האבלות על אביו, בו משרטט באופן חי את סדר יומו והנהגותיו של אביו הגדול . מלבד זאת, היה רבי אברהם ספרא רבה, חוקר, מבקר וביבליוגרף, ומחבר פורה בעצמו שכתב חיבורים חשובים בכל מקצועות התורה, בהם פירושים על תנ"ך ותהילים, תיקוני זוהר ואגדות חז"ל, ועוד. חיבוריו המפורסמים ביותר הם "רב פעלים" – מחקר ראשוני על מדרשי חז"ל לסוגיהם השונים, ו"מדרש אגדת בראשית" עם הקדמה חשובה ביותר. אך רק חלק מחיבוריו נדפסו, ואילו רוב חיבוריו שבכתבי יד לא נדפסו מעולם. המו"ל המפורסם של ספרי הגר"א, רבי שמואל לוריא, כותב בהקדמתו לספר "רב פעלים": "ובאמת מה שנראה פרשת גדולת המחבר ז"ל מחבוריו שהדפסתי… הנה הם כטפה מן הים נגד כל החבורים בכל חדרי התורה וכל המדעים שהניח אחריו ברכה בכתבי יד (לא אספיק עתה לרושמם, בלי"נ ארשום אותם)". ומחבר הספר "קריה נאמנה" כתב בספרו: "ושמעתי כי השאיר אחריו כתבים רבים בענינים שונים והם נמצאו ביד יורשיו, אבל אין בהם מי שישים לבו עליהם להוציאם לאור". הדף שלפנינו הוא שריד לאחד מאותם חיבורים לא ידועים, שאף לא נרשמו על ידי כותבי תולדותיו. רבי אליהו חיים מייזל אב"ד לודז' מגדיר את רבי אברהם
כ"האדם הגדול בענקים הגאון הגדול בנגלה ובנסתר כ"ש מ' אברהם ז"ל…".

[1] דף (2 עמודים כתובים). 31 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים ללא פגיעה בטקסט. מודבק על גבי נייר לשימור. כריכת עור מפוארת.