English

פריט 56:

בית ישראל, דרושים מאת רבי ישראל בנבשתי. קושטא, תל"ח [1678]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימת...

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בית ישראל, דרושים מאת רבי ישראל בנבשתי. קושטא, תל"ח [1678]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימת רבי ברוך עפשטיין בעל "תורה תמימה". 

ספר בית ישראל, דרושים מאת רבי ישראל ב"ר אליעזר בנבשתי. דפוס שלמה פראנקו, קושטאנדינה, תל"ח [1678]. מהדורה ראשונה ונדירה. העותק האישי של הגאון רבי ברוך עפשטיין.

[2], קיד דף. בדף השער נרשם: "מן הספרים שנשלחו לי מפ"פ בחודש טבת תרס"ז מחירו 5.50 מארק היינו קרוב לשלשה ר"ט ברוך עשפטיין". עם חותמת "IAB".

הגאון רבי ברוך הלוי אפשטיין (תר"ך-תש"ב, 1860-1941) – מחברם של מספר ספרים ובהם את ספר “תורה תמימה”, "מקור ברוך” ו"ברוך שאמר". בן לגאון רבי יחיאל מיכל הלוי בעל "ערוך השולחן" ולרבנית מיכלה, אחותו של הנצי"ב מוולוז'ין. למד בישיבת וולוז’ין וקיבל היתר הוראה מדודו הנצי”ב, מהגרי”ד סולוביצ’יק ומרבנים נוספים. בהמשך למד באקדמיה למסחר ונתמנה למנהל בנק בפינסק. הוא ערך ביקור של מספר שנים בארה"ב ועמד שם בראש ארגון "עזרת תורה". בשנת תרפ"ח כבר חזר לפינסק. הרב נפטר בפינסק-קרלין במהלך השואה.

כריכה מחודשת, מעט כתמים, מצב טוב מאוד.

מידות: 28 CM