English

פריט 59:

ג' כרכי שו"ת מרן חתם סופר, עותק מרן הקדוש רבי איצ'לה בלאזער - פעטערבורגער

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלושה כרכים משאלות ותשובות חתם סופר, על חושן משפט ואבן העזר, דפוס ראשון, עותקים שהיו שייכים להגה"ק המופלא רבי איצ'לה בלאזער' מקאוונא.


בדפי הפורזאץ כיתובים ורישומי בעלות: 'שייך להרב הג' ר' יצח' בלאזער שליט"א' וכן הכיתוב: מספרי הגרי"ב שליט"א פה"ק קאוונא.

כרך ראשון חלק אבן העזר חלק א', נדפס בפרעסבורג תרי"ח. מהדורה ראשונה.
כרך שני: חלק שני מאבן העזר, מהדורה ראשונה, פרעסבורג, תרי"ט.
כרך שלישי: חלק חושן משפט. וויען תרכ"ב, 1861. מהדורה ראשונה.

קיימים רישומי בעלות נוספים מבנו של הגה"ק משאמלוי, הגאון רבי חיים עהרנרייך משאמלויא, ובנו-נכדו הרב הגאון רבי מרדכי עהרנרייך.

הגאון הקדוש רבי יצחק בלאזער מפעטרבורג [תקצ"ז-תרס"ז] מגדולי תלמידי אבי תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר ומראשוני תורת המוסר. אחר שכיהן בכמה מקומות כמרביץ תורה ויראה, מוסר והלכה, החל לכהן כמנהלה הרוחני של ישיבת קלם. עלה לארץ הקודש והתגורר בחצר שטרויס הידועה. נערץ על כל יהודי ירושלים, למחייתו עבד בהנהלת הוועד הכללי וכיהן כמנהיגו הבלתי רשמי. חיבר ספרים ובראשם 'פרי יצחק'.

ג' כרכים שלמים. מהדורה ראשונה. כריכה מקוריות חלקיות ומנותקות או מנותקות חלקית. דפים יבשים מעט, כתמי זמן אופייניים. מצב טוב.