English

פריט 6:

שו"ת תורת חיים, א-ג [בכרך אחד], מאת רבי חיים שבתי. שלוניקי, תע"ג-תפ"ב [1713-1722].

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת תורת חיים, א-ג [בכרך אחד], מאת רבי חיים שבתי. שלוניקי, תע"ג-תפ"ב [1713-1722].


ספר תורת חיים, שאלות ותשובות מאת הרב הגאון רבי חיים שבתי. כולל תשובות רבות מחכמי דורו. דפוס אברהם בן דוד נחמן ויום טוב בן משה קאנפילייאש, שלוניקי, תע"ג-תפ"ב [1713-1722].

[3] חלקים בכרך אחד:
* א: שו"ת מטור חושן המשפט. שלוניקי, תע"ג [1713]. 
[5], קמח דף, 32 ס"מ. 
* ב: שו"ת מטור חושן המשפט. שלוניקי, תע"ה [1715]. בראש חלק ב' נדפס "קונטריס המודעא והאונס".
[4], קכח דף, 32 ס"מ.
* ג: שו"ת [מארבעת חלקי השו"ע], שלוניקי, תפ"ב [1722]. בסופו פסקים אשר נשמטו מהספר "כרם שלמה" מאת רבי שלמה אמארילייו.
[8], קצא דף, 32 ס"מ. דף קצב חסר – והושלם בכתב יד.

המהרח"ש, רבי חיים שבתי ב"ר שבתי (שי"ז לערך – ת"ז, 1557-1647), מרבני סלוניקי ומגדולי פוסקי דורו. תלמידם של רבי אהרן ששון בעל "תורת אמת", המהרשד"ם והמהרש"ך. דיין בבית דינו של רבו רבי אהרן ששון, וראש הישיבה הגדולה ב"קהילת שלום" בסלוניקי במשך כארבעים שנה. משנת שצ"ח (1638) כיהן כרב הראשי של כל קהילות סלוניקי. השיב מאות תשובות לשואלים מארצות רבות והתכתב רבות עם גדולי הרבנים בדורו. תשובותיו יצאו לאור בספרו הנודע "תורת חיים". חיבר חידושים על הש"ס, פסקי הלכות וספר דרושים, אך רבים מכתביו אבדו במהלך השנים.

כריכת חצי עור מחודשת עם אותיות מוזהבות, פגמים ושיקום בדף השער ובאחד מדפי המפתחות עם פגיעה בטקסט, כתמים, מעט חורי עש וקרעים קצרים, דף אחרון חסר והושלם בכתב יד, מצב טוב.


מידות: 32 CM