English

פריט 64:

קבלה בחתימת המקובל הגה"צ רבי חיים לייב אויערבאך

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קבלה לצדקה בחתימת הגאון הצדיק המקובל רבי חיים לייב אויערבאך ראש ישיבת שער השמים לחכמת הקבלה. ירושלים, תש"ח.


על הקבלה המודפסת, מתווספים הפרטים בכתיבת יד סופר ובחתימת ידו של רחי"ל אויערבאך בעיפרון.

רבי חיים לייב אויערבאך [תרמ"ז-תשי"ד] בן הגאון רבי אברהם דוב ונכד למשפחת התולדות יעקב יוסף מפולנאה. תלמידו בנגלה של הג"ר חיים ברלין ובנסתר של רבי שמעון הורוויץ שייסד עמו את ישיבת שער השמים לחכמת הקבלה. בנו הנודע פוסק הדור הגרש"ז אויערבאך וכל יתר בניו וחתניו מגדולי התורה המפורסמים שבדור.

קבלה לישיבת שער השמים תחת הבלאנק של ישיבת רבנו חיים יוסף ובית הוראה. ט"ו מנחם אב תש"ח. לתרומה באמצעות רבי שלמה גוטליב.

מידות: 14 x 9 CM

מידות: 14 x 9 CM