English

פריט 71:

כרך גמרא מסכתות עבודה זרה, הוריות ועדיות, עם הגהות בכתב יד קודש 'דער הייליגער שאמלויער רב'

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גמרא, מהדורת ווילנא תרפ"ז, כרך גדול מאוד עם גיליונות רחבים, על מסכתות עבודה זרה, הוריות, עדיות. עם הגהות ארוכות וקצרות מהגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך אבדק"ק שאמלוי.


כמה הגהות ארוכות ומהן שבא בקצרה. רובן בעט ומיעוט בעפרון.

הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרנרייך 'דער הייליגער שאמלויער רב' [תרכ"ג–תש"ד], אב"ד שאמלוי. מגדולי פוסקי דורו וצדיק נשגב. בעל מחבר שו"ת 'לחם שלמה' וכארבעים חיבורים נוספים. נכדו של הגה"ק בעל 'קול אריה' שהתגדל על ברכיו וקנה הימנו חכמה. מגדולי תלמידי הרה"ק בעל "קדושת יום טוב" מסיגעט, וחסידו של בנו הרה"ק רבי יואל טיטלבוים מסאטמר. נעקד"ה בשואה האיומה עם בני קהילתו. הנהיג את העדה בעוז ותעצומות, תיקן תקנות בעניינים שונים תוך שהוא עומד בפרץ, הקים ישיבה ותלמוד תורה. השאיר אחריו ברכה בספריו הרבים: לחם ושלמה, בית שלמה, אם לבינה ועוד רבים.

דפים מעט יבשים. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 40 CM