English

פריט 72:

ההפלאה של מרן המהר"ם א"ש מאונגוואר ובנו רבי מנחם א"ש מסיגעט ואונגוואר

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הפלאה, חידושי הלכות על מסכת כתובות והלכות כתובה, מרבי פינחס הלוי הורויץ, לבוב תקע"ו – לעמברג 1816.

בדף הפורזאץ חתימת יד קדשו של הגה"ק רשכבה"ג רבי מאיר אייזנשטאטער 'מהר"ם א"ש' – הכותב 'זה הספר שייך לי לשמי הק' מאיר א"ש' מיסיגעטה ובהמשך כותב בגרמנית שרכשו בעד סכום מסויים.

רישום נוסף באותו עמוד, על הענקת ספר זה במתנה, לבנו של מהר"ם א"ש, 'לאדוננו מורנו ורבנו הרב החריף ובקי זך ונקי, צדיק תמים ידיד עליון מו"ה מנחם בהרב הגאון הגדול המפורסים רשכבה"ג מו"ה מאיר א"ש – מאת חברת בחורים דפה ק' חוסט שנת ד' צדקות אהב לפ"ק. בדף השער רישום בעלות נוסף בעצם כתי"ק של רבי מנחם א"ש 'מאת היוצר הכל הק' מנחם בלאאמו"ר מאיר א"ש'.

חתימות רבניות נוספות מדורות מאוחרים. בגב דף הפורזאץ, הגהה בכתב יד שנמצאה בגוף הספר.

מרן הגאון האדיר המהר"ם א"ש [תק"ם-תרי"ב] מגדולי הדור ביהדות אונגרין ובכל הארצות. מתלמידיו הראשונים של מרנא החתם סופר וממשיכי דרכו העיקריים. חתן מרן האוהל דוד רבי דוד דייטש. הקים ישיבה גדולה ביותר בעיר אונגוואר וממנה יצאו מאות תלמידים גדולי תורה. אחר פטירת מרן החתם סופר היה גדול המשיבים בהלכה ביהדות הונגריה.

בנו הגאון הגדול רבי מנחם א"ש אב"ד חוסט וממלא מקום אביו כאב"ד וראש הישיבה הרמה באונגוואר, העמיד תלמידים למאות והיה גדול בכל חכמת התורה, בהלכה ובאגדה ובדרוש ובפסיקת הלכה לרבים. בתקופת אברכותו למד עם הגה"ק רבי צבי הירש מליסקא בעל 'אך פרי תבואה' והיה קשור בעבותות אהבה אליו.

[1] א-קסח, דף. בלאי בעיקר בדף השער, ללא פגיעה בטקסט. כתמי זמן וכתמי שימוש ומים. כריכה מאוחרת שלמה. מצב טוב.

מידות: 37 CM