English

פריט 75:

של"ה הק', שני לוחות הברית, [א]-ב. אוסטרהא, תקס"ב [1802], עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק...

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

של"ה הק', שני לוחות הברית, [א]-ב. אוסטרהא, תקס"ב [1802], עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. העותק של הגאון רבי בנימין וואלף לעוו בעל ה"שערי תורה".

ספר שני לוחות הברית, [א]-ב. מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ. עם ווי העמודים מאת בנו רבי שעפטיל. דפוס שמואל מדפיס, אוסטרהא, תקס"ב [1802]. עם חתימת רבי וואלף בנו של אלעזר בעל ה"שמן רקח".

[3], ב-פו, פה-קעא, [2], קעה-רמ; [1], רמא-שפה; לו דף. נייר כחלחל. שער מיוחד לחלק ב. הסכמות מאת הרה"ק רבי לוי יצחק אב"ד בארדיטשוב, מאת רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטרהא ומאת דייני אוסטרהא. בדף השער רישום וחתימת בעלים, מאת בעל "שערי תורה": "חנני צורי בס' הקדוש הלז וכה יזכני ד' להגות בתורתו יום וליל נאם הק'.. וואלף בהגאון מ' אלעזר נ"י.. ק"ק אמשינובל ואגפיה". עם חותמות רבי צבי הירש הכהן, רב ביהמ"ד תפארת ישראל ריווערסייד ניו יורק. מגדולי הרבנים נותני הכשרות בארצות הברית. מלפנים תלמיד הגרי"ח זוננפלד בירושלים.

רבי בנימין זאב וולף לעוו (תקל"ז-תרי"א, 1777-1851) – בנו של רבי אלעזר לעוו בעל "שמן רוקח". מגדולי רבני יהדות הונגריה ומחבר ספרי "שערי תורה", שזכו להסכמת רבי עקיבא איגר, החתם סופר, רבי מרדכי בנט ורבי ברוך פרנקל-תאומים. כיהן כרבם של קהילת רושפיצה, קולין, טופולצ'אני, וכרב וראש ישיבה בעיר וערבוי וסביבתה. העמיד תלמידים רבים, שהיו מגדולי רבני הונגריה בדור שאחריו.

מעט חורי עש וכתמים, פגם והדבקה בדף השער, מצב טוב-טוב מאוד.

מידות: 34 CM